Welbevinden van jongeren

In de media lezen we regelmatig over psychische moeilijkheden bij onze jeugd maar hoe is het nu precies gesteld met het welbevinden van jongeren.

Eerder dit jaar stelde het Departement Cultuur, Jeugd en Media en het onderzoeksplatform (JOP) het nieuwe JOP-boek voor met bevinden en inzichten die in 2018 werden verzameld bij 11.000 kinderen.

In deze sessie gaan de sprekers in op 2 deelthema’s nl. het welbevinden van Vlaamse jongeren en vriendschapsrelaties.

Door Sibille Declercq, coördinator, Awel vzw

Korte omschrijving

Jongeren gaan in gesprek met Awel over een veelheid aan thema’s. Deze keer zoomen we in op de problemen die ze ervaren in hun vriendschappen. Waar lopen jongeren zoal tegenaan? Waar loopt het copen met die problemen mis? En hoe kan Awel, en bij uitbreiding iedereen die met jongeren in contact komt, hen hierbij het best helpen?

Doelgroep

Iedereen die met jongeren wil werken.

Link met congresthema

We gaan er doorgaans van uit dat vriendschappen een positief gegeven zijn. Kwaliteitsvolle vriendschappen dragen ook echt bij aan ons welbevinden. Minder belicht is het gegeven dat vriendschappen ook negatieve effecten kunnen hebben. Een vriendschap houdt niet noodzakelijk of meteen op te bestaan wanneer er problemen opduiken. Jongeren worstelen soms met deze problemen, ervaren er sterke gevoelens van frustratie, minderwaardigheid, onrechtvaardigheid, bezorgdheid, machteloosheid, hopeloosheid enz. door. We gaan op zoek naar hoe Awel jongeren het best kan helpen met deze problemen en emoties om te gaan. We focussen daarbij op een heel concrete tool rond conflicthantering die we jongeren kunnen aanreiken en op hoe we met hen in dialoog kunnen gaan over morele dilemma’s die inherent zijn aan intermenselijke relaties, en dus ook aan vriendschap.

Hoe inspireert jouw bijdrage de collega's?

We hopen dat het een eyeopener kan zijn voor het gegeven dat vriendschap expliciet een donkere kant heeft. En dat het inspirerend kan zijn door de concreetheid van de aangereikte tool rond conflicthantering.

awel logo

Contact

Naam: Awel vzw
Postadres: Henegouwenkaai 29 bus 10 - 1080 Brussel
Tel: 02 534 37 43
Mail: info@awel.be
Website: www.awel.be

Door Colinda Serie, PhD onderzoeker, JeugdOnderzoeksPlatform/KU Leuven

Korte omschrijving

Jongeren worden in onze hedendaagse maatschappij in toenemende mate en op verschillende domeinen aan druk blootgesteld, en ook de bezorgdheid daarover lijkt te zijn gestegen. Deze druk, en de bijkomende stress, kan resulteren in een lager globaal welbevinden, wat zich uit in een lagere algemene levenstevredenheid en meer negatieve gevoelens. In deze presentatie wordt, aan de hand van data uit een grootschalige scholen survey uit 2018 van het JeugdOnderzoeksPlatform (JOP-Schoolmonitor 2), het zelf-gerapporteerde welbevinden van Vlaamse jongeren (tussen de 12 en 21 jaar), en de factoren die daaraan kunnen bijdragen, in kaart gebracht.

Doelgroep

Iedereen die met jongeren wil werken.

Link met congresthema

Het JeugdOnderzoeksPlatform (JOP) is een interuniversitaire samenwerking tussen UGent, VUB en KU Leuven en staat in voor het ontsluiten van bestaand en eigen jeugdonderzoek (JOP-monitor). In deze presentatie worden de cijfers van de meest recente JOP-Schoolmonitor rondom welbevinden gepresenteerd. De cijfers geven een beeld van het welbevinden van Vlaamse jongeren (tussen de 12-21 jaar) en welke factoren daar aan bij kunnen dragen. Aan de hand van een survey werden ruim 8000 Vlaamse jongeren in 80 middelbare scholen gevraagd naar hun mening, attitudes, ervaringen en gevoelens. Het onderzoek toont het belang aan van (globaal) welbevinden en geeft inzichten voor beleid en praktijk.

Hoe inspireert jouw bijdrage de collega's?

Er bestaan veel meningen en bezorgdheden omtrent jongeren, maar wat is hun eigen kijk hier op? Het grootschalig survey onderzoek belicht de meningen, attitudes, ervaringen en gevoelens van de jongeren zelf en geeft hen een eigen stem in het debat omtrent hun welbevinden.

JOP

Contact

Naam: JeugdOnderzoeksPlatform
Website: https://www.jeugdonderzoeksplatform.be

Contactgegevens onderzoeker:
Naam: Colinda Serie
Mail: Colinda.Serie@kuleuven.be
Tel: +32(0)16321190