Warme overgang-Kleuterparticipatie

Doel van het project

“Kleuterparticipatie” voor elk kind mogelijk maken.

Korte beschrijving

Informeren en sensibiliseren van alle partners/ relevante actoren in het netwerk over het belang van een warme overgang (transitie).

Gebruik makend van de dynamiek in de Huizen van het Kind alsook van de LOK en LOP-werking inzetten op het bevorderen van de samenwerking tussen de netwerken: expliciteren van de visie en de rol die de netwerken Huizen van het Kind kunnen hebben inzake kleuterparticipatie en transitie, en de rol van onderwijsactoren om aan te sluiten bij die netwerken.

Hoe werk je aan proportioneel universalisme? 

Doorheen de jaren is sterk ingezet om in de samenwerking tussen AgODI en Kind en Gezin ouders te informeren en te sensibiliseren tot deelname aan het kleuteronderwijs, met in het bijzonder aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

Wat maakt jouw project inspirerend voor je collega's?

In de workshop dagen we de deelnemers uit te reflecteren over het vorm geven van een sterk en coherent (lokaal) kleuterparticipatiebeleid. We zoomen in op de drie dimensies van kleuterparticipatie: inschrijving, aanwezigheid en warme overgang. We nodigen de deelnemers uit om – vertrekkende vanuit concrete praktijkvoorbeelden op deze drie dimensies in de samenwerking tussen onderwijs en Kind en Gezin - de voorwaarden en mogelijkheden te onderzoeken om kwaliteitsvolle kleuterparticipatie vanuit een proportioneel universele benadering vorm te geven.

Reflecties na het congres

  • Er is nood aan concrete lokale tips hoe men aan de slag kan gaan: hoe past men de basiselementen die zijn besproken nu toe in de praktijk?
  • Belang van telkens dit lokaal te bekijken en op basis daarvan materiaal te ontwikkelen
  • Belangrijk om stil te staan dat eigenlijk alle ouders ongeacht hun achtergrond dezelfde zorgen delen maar hoe de ouders dan omgaan met die zorgen zijn wel verschillend. Daar kan ondersteuning bij geboden worden
  • Belang van het besef dat dit allemaal veel tijd vraagt en belang van een tweerichtingsverkeer zowel tussen de scholen en ouder als tussen de scholen en organistaties in de buurt van de school
  • Belang van een gemeenschappelijke taal en niet dat de ene die de andere iets oplegt
  • Ontmoeting tussen alle betrokkenen is belangrijk
  • Belang van samenwerken. Ook om los te komen uit de werking van zijn eigen organisatie

Contactgegevens

Contactpersonen:

Sara de Meerleer, coördinator gelijke onderwijskansen - Agentschap voor Onderwijsdiensten

sara.demeerleer@ond.vlaanderen.be

Adres:

Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)

AFDELING BASISONDERWIJS, DKO en CLB  –  SCHOLEN EN LEERLINGEN

Koning Albert II-laan 15  –  bureau 4A18

1210 Brussel

T 02 553 92 12

Website:

www.agodi.be

Kathy Jacobs, stafmedewerker diversiteit en kinderarmoede - Kind en Gezin, Preventieve Gezinsondersteuning

kathy.jacobs@kindengezin.be

Website:

www.kindengezin.be