Waarom participatie?

Omdat het moet.

Lokale besturen zijn decretaal verplicht om burgerparticipatie te organiseren aan lokaal beleid. Voorzieningen en organisaties uit diverse beleidsdomeinen hebben ook hun decretale participatie verplichtingen. In het kader van het decreet preventieve gezinsondersteuning worden de Huizen van het Kind geacht om samen met hun partners in te zetten op gebruikersparticipatie.

Omdat opvoeden een zaak is van iedereen.

Ben je nu ouder, leerkracht, opvoeder, vrijwilliger in de school, beleidsverantwoordelijke, sportmonitor, buurman, jeugdwerker, begeleider in de kinderopvang, grootouder, … iedereen draagt op zijn eigen manier een steentje bij aan een positief klimaat waarin kinderen opgroeien. Een participatieve aanpak schept kansen voor burgers om in actie te komen voor kinderen en jongeren. Participatie gaat immers verder dan inspraak. Participatie bevat een actieve component, burgers kunnen iets doén. Samen denken, plannen, beslissen en doen is van belang voor het democratisch samen leven in een gemeenschap. Zo wordt samen gebouwd aan een vrij en doordacht delen van de opvoedingsverantwoordelijkheid, die van politiek, sociaal, pedagogisch en cultureel belang is.

Om draagvlak te creëren.

Draagvlak creëren betekent dat je op voorhand betrokkenheid, ondersteuning en medewerking verkrijgt voor de vernieuwing die je wil brengen. Door de inhoudelijke inbreng van burgers, ouders, kinderen en jongeren te vragen en te waarderen, neem je hen serieus als partner.

Om meer gezinnen beter te ondersteunen.

Wat ervaren de kinderen, jongeren en hun ouders zelf als ondersteunend? Organisaties en voorzieningen hebben de input van hun (potentiële) gebruikers gewoon nodig om een aanbod en dienstverlening te realiseren die tegemoetkomt aan de lokale noden en behoeften. Een dynamische samenwerking tussen ouders, organisaties en voorzieningen waarin ze samen vorm geven aan opvoeding is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Bovendien wint de dienstverlening aan kwaliteit omdat burgers, ouders, kinderen en jongeren over kennis en kunde beschikken, die professionals missen. 

Omdat we democratische waarden willen doorgeven.

Kinderen en jongeren hebben positieve ervaringen nodig met participatie. Opvoeden gaat niet alleen over het reguleren van gedrag, het gaat ook over het meegeven van de democratische waarden waar wij als samenleving voor staan.

Om mensen in hun kracht te zetten.

Participatie draait om langlopende, diepgaande processen en engagementen. Het gaat over menselijk contact, oprechte interesse en het opbouwen van vertrouwen. Participatieve processen bieden volop kansen om mogelijkheden en talenten van mensen te ontdekken, te benutten en verder te ontwikkelen.

Help ouders ouders helpen