Waarden-gedreven lokale netwerken voor de ondersteuning van kinderen en ouders: een belofte voor de toekomst?

Door Paul Leseman

De toenemende diversiteit van de samenleving en de complexiteit van de hulp- en ondersteuningsbehoeften die er uit voortvloeit, vragen om nieuwe besturingswijzen, waarin samenwerking van organisaties en disciplines in flexibele en adaptieve netwerken centraal staat. In mijn presentatie bespreek ik een vergelijkend onderzoek in 22 stedelijke regio’s in 10 Europese landen naar de effecten van bestuurlijke decentralisatie en intersectorale samenwerking in waarden-gedreven netwerken van publieke en private organisaties (NGOs) op het gebruik van opvoedingsondersteuning en voorzieningen voor voorschoolse opvang en educatie door groepen die een risico lopen sociaal uitgesloten te worden. Een hogere mate van decentralisatie en lokale netwerkvorming bleek samen te gaan met een beter bereik van deze groepen en grotere deelname aan voorschoolse opvang en educatie. In regio’s met een dominantie van centraal bestuurde publieke voorzieningen en sterke sectorale segregatie was het bereik onder groepen in achterstandssituaties aanzienlijk minder effectief. Ik bespreek ook de rol van de waarden-oriëntatie van lokale netwerken, met name het belang van een sociaal-emancipatorische en cultureel-inclusieve missie voor de kwaliteit van de relaties met ouders en het welbevinden van ouders en kinderen.

Biografie

Paul Leseman studeerde psychologie en linguïstiek aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2003 is hij hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht.). Hij is ook leider van de nationale cohortstudie Pre-COOL naar de effecten van voorschoolse opvang en educatie op de ontwikkeling van kinderen (2009-2020), wetenschappelijk coördinator van het Europese FP7 project CARE (Curriculum and Quality Assessment and Impact Analysis of European Early Childhood Education and Care; 2014-2016) en het Europese Horizon 2020 project ISOTIS (Inclusive Education and Social Support to Tackle Inequalities in Society; 2017-2019). Publicaties betreffen o.m. vroege taalontwikkeling en meertaligheid, ontluikende geletterdheid en gecijferdheid, ontwikkeling van executieve functies en zelfregulatie, effecten van voor- en vroegschoolse interventieprogramma’s.