Visie proportioneel universalisme

Visie

Een gedeelde visie bij de verschillende actoren binnen een netwerk is de fundamentele drijfveer in het realiseren van kwaliteitsvolle dienstverlening voor kinderen en gezinnen. Het is de gedeelde visie die echte verandering kan realiseren voor kinderen en gezinnen ondanks de verschillen tussen actoren (sectorspecifieke kijk, cultuur, historiek, …).

Gehanteerde praktijk en voorbeelden

Netwerken die proportioneel universeel werken kiezen voor sociale rechtvaardigheid en vertrekken van mensen- en kinderrechten. Wat ze doen is echt universeel toegankelijk en hun doelstellingen maken ze universeel uitvoerbaar. Ze werken inclusief en doen recht aan verschil. Ze leggen actief linken en verbindingen tussen school, welzijn, wonen, werk, cultuur, vrije tijd… Partners in het netwerk schrijven zich in op deze principes en passen ze ook toe binnen de eigen organisatie. Ze streven naar een geïntegreerde werking.

Je kan als losse identiteit niet echt zeggen: wij werken proportioneel universalistisch, maar wel: we schrijven ons mee in dat principe binnen een netwerk, zoals Huizen van het Kind. Door binnen een netwerk echt samen te werken kan je de visie van het proportioneel universeel werken in de praktijk brengen voor alle gezinnen.

Als je vaststelt dat grote verschillen zijn in noden van gezinnen is hetzelfde doen voor iedereen onrechtvaardig.