Thematafel scheiding

Ondersteunen van gezinnen bij veranderingen zoals gezinsvorming, ouderschap, scheiding en nieuwe gezinssamenstellingen is een belangrijk thema. In deze thematafel worden recent ontwikkelde tools voorgesteld.

Maak kennis met de digitale scheidingskoffer voor gezinnen én professionals!

Door Sofie Vanassche & An Keppens: docent en onderzoeker – opleidingen Pedagogie van het Jonge Kind & Sociaal Werk – Arteveldehogeschool Gent

Korte omschrijving

Maak tijdens deze interactieve sessie kennis met de 4 onderdelen van de scheidingskoffer en leer hoe je als professional binnen de gezinsondersteuning met deze tools aan de slag kan:

  • Vraag- & antwoordfiches voor ouders, kinderen, plusouders, grootouders, vrienden/familie en professionals
  • Een inventaris van relevante praktijkboeken, films, blogs, tools, liedjes, kinderboeken, websites, organisaties, diensten…
  • Een tool met reflectievragen voor ouders & kinderen die hen wegwijs maakt doorheen het aanbod én vraaginducerend werkt
  • Geïllustreerde gesprekskaarten voor uitwisseling rond specifieke topics

Link met congresthema

Tussen september 2017 en november 2019 werd aan de Arteveldehogeschool een digitale scheidingskoffer ontworpen met als doel de beschikbare hulpbronnen voor gezinnen naar aanleiding van een relatiebreuk toegankelijker te maken. Dit vanuit de vaststelling dat gezinnen 1) vaak worstelen met specifieke uitdagingen naar aanleiding van een relatiebreuk en 2) vaak hun weg niet vinden in het bestaande aanbod van informatie, diensten en hulp. Doel van de koffer is om deze hulpbronnen beter te ontsluiten, en op die manier het welbevinden van kinderen, jongeren en gezinnen te vergroten.

De kansen voor samenwerking met Huizen van het Kind liggen in:

  • De toeleiding van gezinnen naar de koffer, bv. aan het onthaal van het Huis van het Kind;
  • Inzetten van de wegwijzer door gezinsondersteuners voor een (verkennend) gesprek in functie van 1) detectie van de uitdagingen die spelen binnen het gezin naar aanleiding van een relatiebreuk en 2) overzicht krijgen van het beschikbare aanbod aan hulpbronnen die een antwoord kan bieden op deze uitdagingen;
  • Het inzetten van de gesprekskaarten voor uitwisseling rond dit thema, bv. tussen ouders tijdens ontmoetingsmomenten.

Hoe inspireert jouw bijdrage de collega's?

Het verbinden van vier tools tot een samenhangend geheel dat flexibel te gebruiken is door gezinnen én professionals:

  • Het hanteren van de verschillende dimensies van toegankelijkheid als basisprincipes/toetsstenen voor het eigen project;
  • Het samenwerken met gezinnen én professionals om te komen tot een eindproduct in afstemming met hun noden;
  • De kracht van mooie illustraties om moeilijke thema’s bespreekbaar te maken.
Artevelde

Contact

Naam: Sofie Vanassche - Arteveldehogeschool
Postadres: J. Gerardstraat 18 9040 Sint-Amandsberg
Mail: sofie.vanassche@arteveldehs.be
Gsm: 0478/43 87 26

EHBS* - Eerste Hulp Bij Scheiding

Door Lily De Clercq, stafmedewerker hoogconflictueuze scheiding CAW Oost-Vlaanderen

Korte omschrijving

Tijdens deze thematafel wordt de inhoud van de EHBS-bundel overlopen, zodat deelnemers, terug in de eigen organisatie, geïnspireerd zijn om goede praktijken uit te wisselen met de collega’s. Aan de hand van een korte quiz test je jouw juridische kennis over het ouderlijk gezag en de rechtspositie van minderjarigen bij niet-samenlevende ouders.

Link met congresthema

Professionelen signaleren dat ze vaak onder druk gezet worden door ouders, voelen zich onmachtig en gefrustreerd en kunnen zich in die situaties niet meer focussen op hun kerntaak. Een gebrekkige juridische kennis en een niet–meerzijdig partijdige houding kan – ongewild - de strijd tussen ouders doen oplaaien, waardoor het kind nog meer gekneld geraakt tussen zijn ouders. Professionelen worden steeds vaker geconfronteerd met dergelijke situaties waarbij het gevecht zich soms letterlijk uitbreidt tot binnen de muren van de organisatie. Zij vragen handvatten in het omgaan met de krachtige splittingdynamieken van een vechtscheiding, vooral ook omdat de gekende hulpverleningsvaardigheden en –methoden niet meer voldoende blijken om meerzijdig partijdig te blijven, om niet meegezogen te worden in het verhaal van één ouder én het belang van het kind voorop te kunnen blijven stellen.

Hoe inspireert jouw bijdrage de collega's?

In deze brochure EHBS* - Eerste Hulp Bij Scheiding willen wij aan hulpverleners handvatten aanreiken om moeilijke scheidingssituaties makkelijker te hanteren. De werkgroep HoogConflictueuze Scheiding-preventie Oost-Vlaanderen ontwikkelde daarom dit EHBS-intervisie-instrument. Aan de hand van negen uitgangspunten ga je het gesprek aan met collega’s en wissel je goede praktijken uit om tot een gedeelde visie te komen, om zich (terug) gesterkt en geïnspireerd te voelen.

De werkgroep werkte ook nog de tool “Tips & Tricks” uit. Met deze tool zie je in een oogopslag welke vier uitgangspunten cruciaal zijn bij (hoogconflictueuze) scheidingen. We vestigen hiermee de aandacht op het belang om als hulpverlener bewust te zijn van de eigen impact op het gezin en een mogelijk conflict.

Daarnaast is een basiskennis over de wetgeving met betrekking tot de uitoefening van het ouderlijk gezag cruciaal om als hulpverlener overeind te blijven in deze vaak moeilijke situaties. Deze zijn een belangrijke kapstok in het handelen en informeren van de betrokkenen.

CAW

Contact

Lily De Clercq | stafmedewerker - hoogconflictueuze scheiding
CAW Oost-Vlaanderen vzw
CAW-Huis | Visserij 153 | 9000 Gent
GSM +32 491 74 06 99
lilydeclercq@cawoostvlaanderen.be
www.cawoostvlaanderen.be
www.omgaanmetvechtscheiding.be

Tool voor professionals: ondersteuning bij scheiding en gezinstransities

Door Sibille Declercq en Kathleen Emmery - Kenniscentrum Gezinswetenschappen

Korte omschrijving

'Eerste Hulp bij Scheiding voor Hulpverleners' is een handreiking voor intermediairen bij de ondersteuning van de kinderen, de ouders en het netwerk bij scheiding en daarop volgende gezinstransities. In dit nieuwe onderzoeksproject i.s.m. EXPOO is een handreiking of tool ontwikkeld voor intermediairen, of professionals op de (nulde en) eerste lijn (Huizen van het Kind, opvoedings- en gezinsondersteuners, (zorg) leerkrachten, CLB,...) bij de ondersteuning van de kinderen, de ouders en het netwerk bij scheiding en daarop volgende gezinstransities. Dit initiatief sluit aan bij noden die ervaren worden door het werkveld, door kinderen, jongeren, hun ouders en hun netwerk; en bij de doelstellingen van het actieplan inzake de aanpak van relatie- en scheidingsproblemen.

Link met congresthema

Vanuit onderzoek weten we dat ongeveer 75% van de kinderen en jongeren na scheiding een ‘goede aanpassing’ doormaakt in een bestek van 2 à 3 jaar. Ongeveer 25% van de kinderen en jongeren na scheiding maakt een ‘moeizame’ aanpassing door. De ontwikkeling en het welbevinden van deze groep staat ook jaren nadien nog steeds ernstig onder druk. Factoren die hierbij een rol spelen zijn het blootgesteld worden aan het blijvend conflict tussen de ouders, het uit zicht verdwijnen van een ouderfiguur na scheiding, het contact met een ouder met een gedrags-, persoonlijkheids- en/of afhankelijkheidsproblematiek.

Met betrekking tot deze laatste groep biedt de handreiking aan de professional inzichten in en tools om te werken rond de escalatie van het conflict en de verstrengeling van belangen. Sensibilisering en inzetten op de reductie van conflict en het vermijden van (eventuele) contactbreuk tussen ouder en kind is een streefdoel.

Hoe inspireert jouw bijdrage de collega's?

De handreiking heeft tot doel dat herstel van veerkracht bevorderd wordt (preventief) en dat de betrokkenen bij moeilijke en conflictueuze (gezins)omstandigheden de hulp vinden die ze nodig hebben en erin slagen om meer positieve coping te verwerven (curatief). Indien nodig helpt de handreiking de professional, en bij uitbreiding kinderen, ouders en het netwerk de weg te vinden naar meer specifiek en/of verdiepend materiaal.

 

Odisee

Contact

Naam: Sibille Declercq
Locatie: Campus Schaarbeek
Tel: 02 240 68 40
E-mail: sibille.declercq@odisee.be
Website: http://kcgezinswetenschappen.be/nl