'Elk Gezin Telt-traject' : Proportioneel universalisme in de Huizen van het Kind

Kader

Tijdens het EXPOO-congres van 2017 ‘Elk gezin telt’ verdiepten de deelnemers zich al in het thema proportioneel universalisme.

Proportioneel universalisme is het basisprincipe van een universele dienstverlening voor iedereen die varieert in schaal en intensiteit volgens wat nodig is. Hierdoor verminderen gezondheids- en welzijnsongelijkheden.  Een proportioneel universele dienstverlening steunt op een mensen- en kinderrechtenperspectief en vertrekt van de diversiteit in de samenleving en de noden van elk gezin. Daarom is de participatie van lokale gemeenschappen en individuen essentieel. Om proportioneel universalisme te realiseren, werken de verschillende beleidsdomeinen, middenveld, lokale netwerken en burgers samen vanuit gedeelde doelstellingen en visie. Ze ontwikkelen samen acties om sociale ongelijkheden aan te pakken.

In de aanloop naar het congres werd de tekst  ‘Proportioneel Universalisme : een aanzet’ geschreven als aanzet voor de operationalisering van proportioneel universalisme in de praktijk. De tekst belicht de bouwstenen voor een brede samenwerking die er op gericht is een betekenisvolle basisdienstverlening voor iedereen te realiseren. Per bouwsteen vind je praktijken, toelichting en voorbeelden om proportioneel universalisme in praktijk om te zetten.

De tekst nodigt uit om de discussie verder en breder te voeren.  We verrijken de tekst met praktijken en inspirerende voorbeelden.

Elk Gezin Telt - traject

EXPOO biedt de drie Huizen van het Kind een ‘Elk Gezin Telt - traject’. EXPOO begeleidt in 2018 drie trajecten met de methodiek van het Waarderend Onderzoek (Appreciative Inquiry) als leidraad. Het Waarderend Onderzoek is een participatieve aanpak waarbij je samen met vertegenwoordigers van heel het systeem (de partnerorganisaties van je netwerk, het beleid, ouders, kinderen en jongeren, vrijwilligers, …) verandering samen bedenkt en in gang zet.

Samen met de partners en gebruikers van Huizen van het Kind staan we in de eerste plaats stil bij wat er al goed gaat. Met andere woorden: welke goede praktijken zien we al? Hoe wordt er reeds gewerkt rond de bouwstenen? Vervolgens kijken we samen naar wat al die goede praktijk ons leert. Hoe de positieve voorbeelden en ervaringen ons motiveren en inspireren. Om dan samen nieuwe voorstellen te formuleren en concrete acties of praktijken voor te bereiden.

Het Elk Gezin Telt - traject geeft een beter zicht op

 • de sterktes van je netwerk,
 • de goede praktijken in jouw regio,
 • de werkzame elementen van Proportioneel Universalisme in de praktijk,
 • het engagement van de partners in het Huis van het Kind,
 • gedragen acties of nieuwe praktijken, uitgewerkt vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om te implementeren in je werking.

Maar het Elk Gezin Telt - traject reikt verder dan je netwerk

Met het traject wil EXPOO meer concrete goede praktijken en vernieuwende ideeën op vlak van proportioneel universalisme verzamelen, ontsluiten en stimuleren.
De output van het traject kan andere Huizen van het Kind verder inspireren om met proportioneel universalisme aan de slag te gaan. EXPOO zal de output van het traject gebruiken om de tekst ‘Proportioneel Universalisme: een aanzet’ verder te documenteren.

Volgende drie Huizen van het Kind lopen een Elk gezin telt - traject

 • Huis van het Kind Poperinge-Vleteren
 • Huis van het Kind Laarne-Wetteren-Wichelen  
 • Huis van het Kind Duffel

Belangrijk is dat er binnen de deelnemende Huizen van het Kind draagvlak is voor het traject en dat er bereidheid is om heel het systeem (vertegenwoordigers van beleid, partnerorganisaties, gezinnen, vrijwilligers, …) te mobiliseren voor minimum 1 werkdag.

Voorwaarden en engagementen

Een proces op maat 

Het netwerk Huis van het Kind gaat met de tekst ‘Proportioneel Universalisme: een aanzet’ aan de slag als het basiskader. 

Sleutelfiguren (minimum 4) binnen het Huis van het Kind werken mee in het ontwerpteam van een traject op maat. De deelnemers van het ontwerpteam engageren zich voor drie overlegmomenten en de opvolgingsopdrachten die hieruit voortvloeien.

Het ontwerpteam mobiliseert de partners van het Huis van het Kind voor de werving van deelnemers die gedurende minimum 1, maximum 2 aansluitende dagen in september/oktober 2018 willen meedenken rond het thema ‘Elk Gezin Telt’.

We streven hierbij naar een maximale mix van beleidsverantwoordelijken, partnerorganisaties actief binnen verschillende levensdomeinen, vrijwilligers, ouders, kinderen en jongeren. Men is bereid extra inspanningen te leveren om een maximale mix te realiseren. EXPOO biedt ondersteuning bij het ontwerp van een wervingsstrategie.

Voor elk Huis van het Kind worden mogelijk extra acties op maat opgezet naast de werkdagen om alle doelgroepen maximaal te betrekken. Of en hoe dit gebeurt, wordt bepaald door het ontwerpteam.

Werkdagen

Het Huis van het Kind staat in voor de organisatie van minimum 1, maximum 2 aansluitende werkdag(en) ‘Elk Gezin Telt’. Indien wenselijk of nodig worden aparte momenten voorzien voor kinderen en/of jongeren.

Het Huis van het Kind engageert zich samen met haar partners om opvolging te geven aan de output van de werkdag(en). Deelnemers aan de werkdagen worden gemotiveerd om taken op te nemen in de opvolging. Indien nodig of wenselijk worden andere of nieuwe partners betrokken.

Opvolging

Na de werkdag(en) komt het ontwerpteam, eventueel uitgebreid met deelnemers van de werkdagen, samen voor evaluatie en opvolgingsafspraken. De output wordt teruggekoppeld naar het netwerk Huis van het Kind. Samen met alle betrokkenen worden afspraken gemaakt voor implementatie.

In de loop van 2019 wordt een opvolgingsmoment ingepland voor de deelnemers van de werkdag(en) om de voortgang te evalueren.

Het Huis van het Kind is bereid de output van het traject te delen met andere Huizen van het Kind tijdens het EXPOO congres.

Huizen van het Kind die zich engageren voor het ‘Elk Gezin Telt- traject’, engageren zich voor het volledige traject.

Schematische voorstelling van het traject

elk gezin telt traject

Wat houdt de ondersteuning door EXPOO in?

EXPOO biedt procesbegeleiding aan de hand van de methodiek van het Waarderend Onderzoek op locatie, van bij het ontwerp tot het opvolgingsmoment. Dit houdt in:

 • Procesbegeleiding op maat van de lokale situatie
 • Voorbereiding en verslaggeving van het ontwerpteam
 • Ondersteuning bij het ontwerp van de wervingsstrategie
 • Opvolgen van afspraken
 • Opmaak van het draaiboek
 • Begeleiding van de werkdag(en)
 • Begeleiding van aparte momenten met kinderen en/of jongeren indien van toepassing of andere activiteiten op maat
 • Verslaggeving van de werkdag(en)
 • Presentatie van de output
 • Mee voorbereiden en begeleiden van het opvolgmoment

Meer informatie

Voor meer informatie over deze oproep kan je contact opnemen met Katrijn Kelchtermans , katrijn.kelchtermans@expoo.be ,02/533 13 43

Elk gezin telt
Expoo