Online dienstverlening

Wie in de 21e eeuw communiceert, kan ook de digitale kanalen niet meer verwaarlozen. Maar hoe start je als organisatie met een kwaliteitsvolle niet-fysieke dienstverlening? Wat zijn de voordelen van online communiceren met ouders? Wat zijn valkuilen? Deze pagina helpt professionals een goede afweging te maken over het inzetten van online communicatie. Dit vraagt maatwerk afgestemd op je doelgroep en een verruiming van jouw dienstverlening.

Online ondersteuning
Aan de slag

Website:

 • Kenniscentrum Odisee maakte een rapport op met algemene bevindingen en aanbevelingen voor de Huizen van het Kind.
 • Gebruik de online checklist van de webdetective bij het bepalen of een website betrouwbaar is.

Chatten:

E-maildienstverlening:

Beeldbellen:

 • Hogeschool UCLL heeft een handleiding uitgewerkt om een geschikte beeldbeltool te kiezen.
 • SIMBA testte beeldbeltools voor gebruik in hulp en zorg. Zij hebben hun onderzoeksresultaten ter beschikking gesteld via een e-learning platform met 13 modules om beeldbellen  succesvol te implementeren.
 • Drie instructiepresentaties en een rubriek veel gestelde vragen zetten je op weg om snel professioneel beeldbellen in te zetten in sociaal werk, welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg.

Webinar:

 • EXPOO heeft een draaiboek om zelf een webinar te organiseren.

Digitale werkplektoepassingen: 

 • Informatie Vlaanderen geeft alle nodige info en instructiefilmpjes om efficiënt en flexibel, veilig en mobiel aan de slag te gaan met o.a. Skype, Teams, Sharepoint...

Interessante websites
 • Onlinehulp-Vlaanderen voor alle knowhow over onlinehulp voor zorg en welzijn

 • Het steunpunt Mens en Samenleving (SAM), het steunpunt Geestelijke Gezondheid en het Netwerk Onlinehulp Vlaanderen bundelden hun kennis in een eenvoudige beslishulp. Deze beslishulp helpt je te kiezen om snel de juiste online communicatietools in te zetten.

 • 123Digit.be biedt ondersteuningstools bij (begeleiding van) digitale basisvaardigheden
 • De AHA's over technologie van VRT en Radio2.
 • De digibib van Link in de Kabel en de Digitale brug biedt handleidingen en lespakketten rond verschillende soorten digitale media.
 • De digitale tips en tricks van Digidak.
 • Tips en uitleg van BEEGO, een uitgebreid team van IT-studenten
 • Vind het antwoord op al jouw vragen rond digitale media in de mediahelpdesk van Mediaraven. 
 • De Taskforce E-inclusie verzamelde heel wat eenvoudige handleidingen voor mensen met weinig digitale vaardigheden.

Inspirerende voorbeelden uit de praktijk

Meer dan ooit zijn er kansen voor innovatie. We hopen dat de preventieve sector en de Huizen van het Kind deze kansen grijpt en mee de regie neemt in het vormgeven van online aanbod en ondersteuning van de toekomst voor alle gezinnen.

Heb jij een goede praktijk die je graag wil delen, aarzel dan niet om ons te contacteren via info@expoo.be. Laat ons samen anderen inspireren. 

Gerelateerde thema's
Fold-up meeting

Herbekijk de fold-up meeting 'Online communiceren met gezinnen' van 28 april 2020 i.s.m. Philippe Bocklandt van de Arteveldehogeschool. 
Maak kennis met verschillende online communicatietools die het meest geschikt zijn voor zowel individuele online ondersteuning als voor online ondersteuning in groep. Wat zijn de verschillende do's en don'ts, aangevuld met een aantal inspirerende voorbeelden uit het werkveld.

Uitwisseling over online ontmoeting

In opvolging van de fold-up meeting online communiceren organiseerde EXPOO een ervaringsuitwisseling over online ontmoeten stimuleren tussen ouders. Sociale steun en mensen met elkaar in verbinding brengen is een kernopdracht in  gezinsondersteuning en in de Huizen van het Kind. Door de corona pandemie was het niet mogelijk gezinnen in groep fysiek samen te brengen.  Heel wat organisaties starten met online ontmoetingsmomenten.

Labo online aanbod in een Huis van het Kind

EXPOO is gestart met een labo voor Huizen van het Kind waar we samen onderzoeken welk online aanbod opvoedingsondersteuning voor gezinnen bijdraagt aan de doelstellingen van de Huizen van het Kind. Met dit labo willen we experimenteren met online zelftools, modules en aanbod. Om vervolgens de ervaringen vast te leggen in een draaiboek of toolwijzer.

Bachelorproefproject kwaliteitscriteria

Vijf studenten pedagogische wetenschappen van de KULeuven onderzoeken voor EXPOO in het kader van het bachelorproefproject welke kwaliteitscriteria nodig zijn opdat online opvoedingsondersteuning complementair is ten aanzien van reguliere opvoedingsondersteuning.

PWO onderzoek online opvoedingsondersteuning

Arteveldehogeschool PJK en Sociaal Werk onderzoeken samen met EXPOO hoe online opvoedingsondersteuning voor elke ouder ondersteunend kan zijn. Dit onderzoek wil vernieuwende inzichten opdoen in het bereiken van kwetsbare ouders via online opvoedingsondersteuning. Het project richt zich specifiek op deze kwetsbare groepen ouders om van daaruit een generiek aanbod uit te werken dat voor àlle ouders ondersteunend kan zijn. 'Inclusieve communicatie' is hierbij het leidend principe: als het begrijpbaar is voor kwetsbare ouders, is het begrijpbaar voor alle ouders.

Looptijd van het onderzoek: van 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2021.

Incentives onlinehulp 2020-2021

Flanders' Care lanceerde een oproep 'incentives voor onlinehulpprojecten gericht op het introduceren en implementeren van blended hulp'. Ze maken 100.000 euro vrij om organisaties hun project te laten realiseren. Voor een project kan maximaal 20.000 euro financiële steun gevraagd worden. De oproep kadert in de beleidsacties onlinehulp waarmee Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, Wouter Beke, onlinehulp een duw in de rug wil geven.

Projectoproep

Met deze incentive willen we organisaties een extra startimpuls bieden voor de aankoop (en implementatie) van een onlinehulpprogramma of –licentie, voor het inkopen van procesbegeleiding bij het implementeren van onlinehulp, het vormen en opleiden van personeel of voor ondersteuning om in samenwerking met andere partners een onlinetoepassing te ontwikkelen.

Deze oproep streeft vier doelstellingen na:

 1. Samenwerking tussen organisaties stimuleren bij het uitwerken van een onlinehulpaanbod;
 2. Het realiseren van nieuw onlinehulpaanbod bevorderen, met de nadruk op blended hulp;
 3. Aandacht besteden aan begeleiding en/of intervisie en/of supervisie om de onlinehulp-component met face-to-facecontacten te combineren tot een blended hulpaanbod;
 4. Ruimte creëren voor het ontwikkelen van een visie op het onlinehulpaanbod, met aandacht voor het implementatieproces op korte en langere termijn en met oog voor de inbreng van de eindgebruikers.

De incentive bestaat uit drie luiken: een financiële ondersteuning (max. 20.000 euro), een begeleidingsaanbod op maat van het project en een intervisietraject.

Raadpleeg de documenten:

De uiterste datum van indienen is 31 augustus 2020 om 12 uur 's middags.