Onderwijs

Goed onderwijs voor iedereen voorzien is een kinderrecht en het vormt ook de basis voor het ontwikkelen van een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen kansen krijgt. Voor het onderwijs vertaalt die doelstelling zich in het wegwerken van onderwijsongelijkheid.

De sociale ongelijkheid die aan de basis ligt van die onderwijsongelijkheid is natuurlijk niet in de scholen tot stand gekomen en kan ook niet enkel door onderwijs worden opgelost. Het is nodig dat onderwijs en welzijn samenwerken om alle kinderen alle kansen te bieden. Om kinderen en jongeren breder te ondersteunen, zijn een aantal structurele partners voorzien, zoals het CLB en het LOP en wordt er gewerkt aan structurele verbeteringen, zoals een vlottere overgang tussen kinderopvang en kleuterschool. Ook zijn er, inspelend op regionale of lokale noden, flankerende initiatieven genomen. Zo leggen provincies eigen accenten in hoe ze onderwijs willen ondersteunen en doen ook gemeenten dat, bijvoorbeeld door huiswerkondersteuning te voorzien. 

Aandacht hebben voor de bredere context van kinderen, kan natuurlijk niet zonder de ouders een plek te geven. Scholen bevorderen de leerkansen van hun leerlingen door te werken aan ouderbetrokkenheid, door het aangaan van een wederzijdse dialoog met ouders. Ouders kunnen met hun vragen terecht bij de school en de school stelt zich laagdrempelig en outreachend op om een warme gesprekspartner voor ouders te zijn.

Enkel door in te zetten op samenwerking, met organisaties en met ouders, kunnen we zorgen voor kansen voor elk kind en kunnen we samen ook een antwoord bieden op de uitdagingen in het onderwijsveld.