Onderbescherming aanpakken door lokale samenwerking

Kinderrechten, mensenrechten en recht op sociale bescherming omvatten alle elementaire voorwaarden voor een menswaardig bestaan. Maar onderzoek en cijfers tonen aan dat heel wat gezinnen, kinderen en jongeren niet of in ongelijke mate hun rechten doen gelden:

  • door een te complexe regelgeving,
  • door slechte ervaringen met instanties,
  • uit schaamte.

Toch slagen nog heel wat mensen er niet in hun grondrechten uit te putten. Zij zijn onderbeschermd. Daarom moet overheid en de hulp- en dienstverleningsinstanties zelf het initiatief nemen om rechthebbenden te bereiken, te informeren en hulp te biedenen en automatische rechtentoekenning garanderen. Sociale bescherming garandeert gezinnen een leven in menselijke waardigheid en kinderen en jongeren om kansrijk op te groeien.

Wat doet Opgroeien? 

Bijdragen aan het kansrijk opgroeien van kinderen, jongeren en gezinnen houdt ook het tegengaan van onderbescherming in de brede betekenis van het woord in. Want opgroeien is meer dan een pedagogische kwestie. Tal van materiële en immateriële mogelijkheden bepalen mee de mate waarin ouders, kinderen en jongeren hun “verlangde leven” waar kunnen maken, zich te ontplooien en te kunnen participeren aan de samenleving. Een sterke samenwerking (lokaal en bovenlokaal) tussen Opgroeien en diverse actoren op de verschillende levensdomeinen is hierbij noodzakelijk.

Om samen onderbescherming tegen te gaan en rechten te realiseren werkt Opgroeien vanuit enkele krachtlijnen.
De lokale en bovenlokale teams van Opgroeien bundelen samen met het OCMW, het centrum algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW) de krachten om beter lokaal geïntegreerd samen te werken in het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO). Hiervoor stemmen we ook af met andere lokale basis- of faciliterende actoren (o.a. samenlevingsopbouw, armoedeverenigingen, huisartsen, thuiszorgdiensten …) én met het meer gespecialiseerde begeleidingsaanbod. 

Op 2 februari 2022 stemde het Vlaams Parlement in met het voorstel tot gegevensdeling vanuit het lokaal team Kind en Gezin met het OCMW.

zigzag

UITGELICHT

Rechten en onderbescherming

Armoede KBSHeel wat onderzoek en cijfers wijzen erop dat ook in Vlaanderen gezinnen, kinderen en jongeren niet of in ongelijke mate beschikken over de reële mogelijkheden om het leven te leiden dat ze zelf waardevol achten, om te floreren. 

Partners

samenDe lokale en bovenlokale teams Opgroeien en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) spelen een sleutelrol. Dit doen ze samen met de partners van het lokale netwerk Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO).  

Krachtlijnen samenwerking

Een groep mensen volgt samen een workshop.Om SAMEN in te zetten op het realiseren van rechten, schuiven we vanuit Opgroeien enkele krachtlijnen naar voor. Deze vormen ons startpunt in de dialoog met partners om te kunnen groeien tot een gedeelde visie en aanpak.   

zigzag

Inspirerende praktijken

Deze pagina is in opbouw

zigzag

Bijleren

De GBO-centrale (samenwerking van diverse ondersteuningsinitiatieven) ontwikkelden een breed ondersteuningspakket voor zowel GBO (geïntegreerd breed onthaal)-samenwerkingsverband, die in opstart zijn of al iets verder staan in het proces. Van hulp bij de opstart tot webinars, procesbegeleiding en leermodules over drie cruciale thema’s: outreachend werkeninformatie-uitwisseling  en krachtgericht werken.

Wil je meer info of heb je een vraag over onderbescherming?

Kathy JacobsContacteer Kathy Jacobs -
beleidsmedewerker Opgroeien

zigzag

VAN EXPOO

Databank

EXPOO ontwikkelt samen met praktijk en wetenschap een databank kwaliteitsvolle praktijken. Ga alvast eens kijken. Gebruik je zelf een interessante methodiek of heb je een veelbelovende praktijk ontwikkeld? Maak je kenbaar en inspireer anderen in Vlaanderen en Brussel.

Projecten

Maak kennis met de projecten van EXPOO die innovatie of implementatie van concepten of beleidsmaatregelen ondersteunen.