Nieuwe Autoriteit

Waar het in onze individualistische en pluralistische samenleving steeds moeilijker wordt voor ouders, begeleiders, leerkrachten... om stevig in hun schoenen te staan als opvoeder en aanvaard te worden als gezagsfiguur, wil het concept Nieuwe Autoriteit opnieuw 'grond onder hun voeten' brengen. 
Grondlegger Haim Omer deed een frisse, krachtgerichte wind waaien in de manier waarop autoriteitsfiguren omgaan met (ongewenst) gedrag van kinderen en jongeren wat warm werd onthaald in de jeugdhulpverlening. In dit dossier maken we een vertaalslag naar de preventieve gezinsondersteuning en richten we ons op de kracht van Nieuwe Autoriteit in het algemeen omgaan met gedrag van kinderen en jongeren. 

Nieuwe autoriteit

Effectief ouderschap in Coronatijden

Haim Omer schreef een artikel over effectief ouderschap in coronatijden. Centraal staat het continuïteitsprincipe. Bekijk het artikel in het documentatiecentrum.

Virtueel Thematische Netwerk

Het inschakelen van een netwerk is één van de pijlers binnen het gedachtengoed Nieuwe Autoriteit. EXPOO wil daarom ook uitwisseling tussen professionals mogelijk maken.
Via de virtuele werkplek Nieuwe Autoriteit sta je in contact met een netwerk van professionals en organisaties die werken rond NA/GV en die mee de vertaalslag maken naar de Preventieve Gezinsondersteuning.

De virtuele werkplek is tevens een kanaal waarlangs je vragen kan stellen en expertise, ideeën en good practices delen met collega's van de groep. Op die manier kan iedereen leren van elkaar en kunnen ideeën groeien.

Dit expertisenetwerk is een gesloten groep, dus moet je je hiervoor eerst aanmelden.
Interesse? Laat het weten via info@expoo.be

Bijleren?

 • De vzw Belgisch Instituut voor Geweldloos Verzet (BIGV) faciliteert een nationaal netwerk waarbinnen het werken rond Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet ontwikkeld en gepromoot worden. Het is een internationale trainingspartner van het Tel Aviv Center voor NVR Psychology van Haim Omer. Het BIGV sensibiliseert, heeft een opleidings- en vormingsaanbod, ondersteunt verder wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelt nieuwe toepassingen van het gedachtengoed.  
 • Het Vormingsnetwerk Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op School is een lerend netwerk, op zoek naar passende manieren om het concept in het Vlaamse onderwijs te implementeren.  Het biedt een trainings- en vormingsaanbod aan met eigen trainers, maar ook met trainers in NaGv in onderwijs die actief zijn voor andere organisaties. 
 • NieuweAutoriteit.be biedt introductielezingen, trainingen, voordrachten, opleidingen aan op maat van de school, het gezin, de jeugdinstelling, bemiddelaars, de gemeenschap (buurten, gemeenten, wijken,...). De vormingen worden aangeboden door Veerle Lisabeth en Idan Amiel. 
 • De permanente opleiding Geweldloos Verzet aan de VUB is de eerste erkende opleiding via een Belgische universiteit. Het programma is gespreid over één academiejaar en omvat in totaal 8 dagen (meestal op vrijdag) en vier halve dagen supervisie. Via theoretische reflectie, rollenspel, oefeningen en casuïstiekbespreking tracht de opleiding Geweldloos Verzet in de praktijk te brengen en toe te passen bij specifieke doelgroepen en in verschillende werkcontexten. De opleiding leidt tot een officieel getuigschrift.
 • VraagKracht heeft in de loop der jaren heel wat trainingen, workshops, bijscholingen, coachings, intervisie en andere werkzaamheden op maat verzorgd bij organisaties in de psychiatrie, jeugdzorg, ouderenzorg, maatschappelijk werk, welzijn, onderwijs, gemeenten en het bedrijfsleven in heel Nederland en Vlaanderen. Voor Vlaanderen wordt het aanbod rond Nieuwe Autoriteit sinds kort uitgebreid. Je kan er terecht voor training, coaching inter- en supervisie en binnenkort ook voor thuisbegeleiding (regio Oost- en West-Vlaanderen: Greet Lust, regio Belgisch Limburg: Danielle Budo)
 • Bij Coachingspraktijk StapWijzer (Greet Lust) kan je terecht voor opvoedingsondersteuning en vorming (op maat) voor ouders, scholen, kinderopvang en opvoedingsinstellingen. Er wordt gewerkt vanuit het concept Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet en vanuit het systemisch werken volgens Hellinger.
 • Het Oplossingsgericht Centrum wil kwalitatieve, betaalbare workshops en trainingen aanbieden voor het werkveld van hulpverlening, zorg, jeugdwerk en onderwijs. De oplossingsgerichte grondhouding staat centraal, en aansluitende modellen en technieken kunnen ingezet worden naargelang de vragen, noden en aard van de specifieke context. Het concept Nieuwe Autoriteit/Geweldloos Verzet neemt er een voorname plaats in.
 • Interactie-Academie biedt inspiratiedagen aan maar ook trainingen, leertrajecten en intervisies geweldloos verzet en nieuwe autoriteit die ouders en professionals handvatten biedt om zorgwekkend of agressief gedrag van kinderen en jongeren opnieuw te begrenzen en tegelijkertijd nabij te blijven. Ze leggen de focus op het belang van een gedegen visie en op kwetsuren van ouders en het betrekken van netwerken.

Podcast

Sven Bussens werkte mee aan de podcastreeks van pedagogische visies en modellen 'Door de oren van een kind' van EXPOO.  Je wordt meegenomen in het verhaal van een kind. Daarna licht de auteur, aan de hand van dat verhaal, zijn visie op opvoeden toe vanuit het kader van Nieuwe Autoroteit en Waakzaam Zorgen. 

 

 

Aan de slag

 • EXPOO ging in gesprek met Idan Amiel en Goedele Plovie. Bekijk het interview of lees het boeiende artikel
 • EXPOO ontwikkelde i.s.m. Sven Bussens (Oplossingsgericht Centrum) het handboek Waakzaam Zorgen voor tieners waar professionals mee aan de slag kunnen om ouderbijeenkomsten te organiseren in de eigen dienstverlening. Je kan hiervoor bij ons een driedaagse 'Train de Trainer' volgen, zodat je zelf een ouderreeks van 4 sessies kan aanbieden.

 • Sven Bussens schreef ook een praktische handleiding voor ouders die aansluit bij de sessies van Waakzaam Zorgen. "Ouders in nesten" is een wetenschappelijk onderbouwde handleiding die ouders op weg zet naar een goede relatie met hun kind(eren), naar een warm nest.

Interessante websites

 • Het Nieuwe Autoriteit Netwerk Internationaal of N.A.N.I. is een online lerende netwerkgemeenschap die ondersteuning biedt aan iedereen die werkzaam is op het gebied van Geweldloos Verzet & Nieuwe Autoriteit. Het netwerk werd opgericht door het team van het Schneider Medical Center in Israël, van waaruit grondlegger Haim Omer het New Authority Center oprichtte. Via het netwerk wil men een ruimte creëren voor professionelen om met elkaar in contact te komen en kennis uit te wisselen. 
 • The Centre for Non Violent Resistance Psychology in Tel Aviv is gewijd aan het onderwijzen, begeleiden en promoten van niet-gewelddadige verzetsinterventies voor professionals.  Het centrum werd opgericht door Prof. Haim Omer in 2010. Het past het volledige spectrum van toepassingen van Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit toe in een multisidsciplinaire context. Het instituut biedt ook internationale opleidingen  in Nieuwe Autoriteit aan.
 • Opgroeien in Veiligheid is een website van Centrum voor Integrale Jeugdzorg vzw Sporen die de methodiek van Geweldloos Verzet toepast in haar diverse voorzieningen.  De website verzamelt verschillende visies over omgaan met verontrusting, waaronder ook Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit.  De website deelt inzichten, visie en praktijken. 
 • Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen is actief binnen de bijzondere jeugdzorg. Binnen deze hulpverleningscontext kozen ze voor de aanpak van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet als aanpak voor agressie en escalatie. De voorziening staat in nauw contact met de trainers van the New Autority Center uit Tel Aviv hulpverleners en leidt samen met hen hulpverleners uit diverse sectoren op. 

Wil je meer informatie over dit thema?

Sofie Contacteer Sofie Eerlings