Slechts een klein percentage van de kinderen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid

heeft nood aan gespecialiseerde gezondheidszorg

Door Hilde Seys, Dries Vanderputte en Veerle Umans - Ligant

 

Het detecteren en opvangen  van psychische en psychiatrische moeilijkheden is niet alleen een taak van gespecialiseerde medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg. Dat is het uitgangspunt van Ligant - het netwerk geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren in Limburg – en ook van de andere netwerken rond de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren. Goed bereikbare en lokaal verankerde zorgverleners zoals huisartsen, thuisverpleegkundigen en medewerkers van het Huis van het Kind spelen een belangrijke, preventieve rol, vooral voor kwetsbare doelgroepen die moeilijker aansluiting vinden bij de geestelijke gezondheidszorg. 

Slechts een klein percentage van kinderen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid heeft écht nood aan begeleiding en behandeling bij de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Partners uit de GGZ kunnen zorgverleners die met een gezin aan de slag gaan de nodige ondersteuning bieden. Ligant kan expertise doorgeven aan lokale ketenpartners, via psycho-educatie, casusbespreking, intervisie en vorming op maat. Zo werkt het netwerk verbindend tussen alle actoren die betrokken zijn op kinderen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid. 

Samen met de Huizen van het Kind vertaalt Ligant deze centrale gedachte op verschillende manieren. Groepssamenkomsten voor kinderen van wie de ouder lijdt aan een psychische en/of verslavingsproblematiek vinden plaats in een ruimte van het Huis van het Kind - wat veilig voelt en niet stigmatiseert. Ook een groepsprogramma voor jongeren tussen 14 en 23 jaar met beginnend en risicovol middelengebruik en/of gamegedrag vinden plaats in een aantal Huizen van het Kind. Samen met gespecialiseerde diensten en partners van het Huis van het Kind rolt Ligant zorgpaden uit voor kinderen met obesitas, en via de methodiek wissel-leren stimuleert het netwerk het om elkaars werking en expertise te leren kennen. 

Met het vakgebied van de Infant Mental Health richt Ligant zich eveneens op de allerjongste kinderen. Ook daar is een Huis van het Kind een bevoorrechte partner. Dat voorziet immers een laagdrempelig en gevarieerd aanbod  voor het jonge kind, zoals perinatale consultaties door Kind en Gezin en  vroedvrouwen, een spelotheek, opvoedingsadviezen en ontmoetingsinitiatieven, waar jonge kinderen samen spelen met een volwassene aan wie ze gehecht zijn.  Voor de partners van Ligant is dit aanbod van onschatbare waarde en kan het in vele gevallen aanvullend zijn op een gespecialiseerd GGZ-traject. Een voorbeeld hiervan is een mama die in behandeling is bij een psycholoog voor een peripartale psychische problematiek, en tegelijk samen met de baby  deelneemt aan een ontmoetingsgroep in een Huis van Kind. Dit werkt versterkend voor moeder en baby. 

Het is aan  Ligant om deze laagdrempelige, maar zo waardevolle initiatieven nog meer kenbaar te maken. Samen met alle partners in de geestelijke gezondheidszorg slaan we de handen in elkaar, hopend op nog meer boeiende trajecten met partners van de Huizen van het Kind.  

ligant 2
Veerle Umans, Hilde Seys en Dries Vanderputten