Samen om het kind

Auteur :

Mark Snijder NJI

Jaar van publicatie :

2015

Thema :

 

Type :

Document


Korte beschrijving:

 

Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet van kracht. Met de transitie van de zorg voor jeugd zijn gemeenten vanaf dat moment bestuurlijk en budgettair verantwoordelijk voor het integrale lokale jeugdbeleid. De beoogde en daarmee samenhangende transformatie, de vernieuwing van het jeugdstelsel, is echter nog volop in ontwikkeling. De afgelopen twee jaar hebben instellingen en gemeenten overal in het land vernieuwingen in gang gezet die moeten leiden tot een (kosten-) effectievere jeugdhulp waarvan ouders, kinderen en jongeren de vruchten plukken. Hoe krijgt dat vorm in de praktijk? Daarover gaat de serie publicaties Samen om het kind, die het Nederlands Jeugdinstituut in 2015 uitbrengt. Samen om het kind is een vervolg op de eerder verschenen publicatie Om het kind waarin spraakmakende denkers en doeners uit praktijk, beleid en wetenschap hun visie op de transitie van de jeugdzorg gaven. Samen om het kind bouwt bovendien voort op de bouwstenen die de Denktank Transformatie Jeugdstelsel aanreikte in zijn advies Beter met minder1 om dat kosteneffectievere stelsel te realiseren. Volgens deze denktank van bestuurders onder voorzitterschap van Job Cohen heeft dat alleen kans van slagen als de verhoudingen tussen hulpvragers, professionals en overheid veranderen, de schotten tussen de verschillende werkvelden verdwijnen en er een voortdurende meet-leerverbeter-beweging op gang komt. In dat nieuwe jeugdstelsel zijn ouders de opdrachtgever, staat het kind centraal terwijl de samenleving faciliteert en begrenst. Preventie, hulp en bescherming zijn niet langer aparte circuits waardoor het mogelijk is kortstondig op te schalen naar specialistische hulp met als doel het ‘gewone’ leven zo snel mogelijk te herstellen. En er wordt continu gewerkt aan de systematische verbetering van het stelsel door middel van een evidence based, reflectieve praktijk- en beleidsvoering. Zien we dat ook terug in de praktijk? Welke kansen maar ook knelpunten doen zich daar voor? In de serie Samen om het kind geven we een impressie van een werkveld in beweging. Wat doen gemeenten en instellingen om de beoogde transformatie te bewerkstelligen? Lukt het om de mogelijkheden van ouders en jeugdigen als uitgangspunt te nemen? Is ontzorgen een reële optie of een illusie? En hoe werkt dat uit in het leven van jongeren, kinderen en gezinnen? Kunnen zij af met minder gespecialiseerde zorg af en worden zij daar gelukkiger van? In het eerste deel van Samen om het kind kijken we naar de rol die basisvoorzieningen daarbij kunnen spelen. Meer focus op het alledaagse leven, inclusie en participatie vraagt ook van deze instellingen een andere, bredere taakopvatting. Jeugdigen en ouders ondersteunen bij het alledaagse opgroeien en opvoeden is dan meer dan alleen (de escalatie van) problemen voorkomen en de brede ontwikkeling van kinderen stimuleren. Meer dan voorheen moeten ze ernaar streven dat ook kinderen met speciale behoeften kunnen meedoen op school, in de wijk en thuis. Met andere woorden: een (kosten-)effectiever stelsel begint met een sterke basis. Het Nederlands Jeugdinstituut wil met de serie Samen om het kind laten zien hoe de transformatie zich in de praktijk voltrekt. De gekozen voorbeelden onderscheiden zich door hun vernieuwende aanpak die aansluit bij de ambities van de transformatie, zonder dat we daarmee een blauwdruk willen geven. Het is slechts een greep uit de vele mooie voorbeelden die we in de praktijk zien ontstaan. We hopen hiermee professionals, beleidsmedewerkers en bestuurders van gemeenten en organisaties in de jeugdsector te inspireren. Ook willen we hiermee aanzetten geven om van elkaar te leren en een bijdrage te leveren aan co-creatie. We zijn de geïnterviewden erkentelijk dat zij hun praktijkervaringen met ons willen delen. Want de transformatie kan geen verantwoordelijkheid zijn van individuele gemeenten of instellingen. Een succesvolle transformatie vraagt om een nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen: burgers, cliënten, bestuurders en professionals, gemeenten en instellingen, opleidingen en kennis- en onderzoeksinstellingen. Onder het motto: transformeren doe je samen, doelgericht, met kennis en beleid en al doende lerend.

Waar te verkrijgen?

Downloadbaar via de website van