Reflectiegroep EXPOO

De reflectiegroep staat het EXPOO-team bij door: 

  • vinger aan de pols te houden wat betreft maatschappelijke evoluties inzake opvoeden, opvoedings- en gezinsondersteuning;
  • een brede en innovatieve invulling van ondersteuning te stimuleren zodat deze blijft aansluiten bij de behoeften van ouders en kinderen;
  • de kwaliteit van EXPOO’s dienstverlening, de wetenschappelijke onderbouwing en de maatschappelijke relevantie ervan te bewaken;
  • een helikopterzicht te geven van kennis en expertise van verschillende partners op opvoeden en opvoedingsondersteuning. 

De reflectiegroep bestaat een vaste groep die drie keer per jaar samenkomt. De leden van de groep nemen deel vanuit persoonlijke expertise en niet als vertegenwoordiger van organisaties, maatschappelijke domeinen of sectoren.

Het is een meerwaarde voor EXPOO om de ervarings- en kennisontwikkeling van elk van hen te capteren en samen te bouwen aan een versterkte kwaliteitsvolle ondersteuning van ouders, kinderen, beroepskrachten en vrijwilligers in het werkveld.

Karla Van Leeuwen

Karla Van LeeuwenSamen met EXPOO wil ik de wetenschappelijke kwaliteit van opvoedings- en gezinsondersteuning mee helpen bewaken, door mijn expertise in theoretische kaders over en wetenschappelijk onderzoek naar gezin, opvoeding, opvoedingsbeleving, ondersteuningsnoden, en opvoedingsinterventies. Graag denk ik in de reflectiegroep mee na over het beleids- en praktijkdomein van de preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning. Daarnaast draag ik inhoudelijk bij aan thema’s via bachelor- en masterproeven, teksten of online modules.

Katrijn Kelchtermans

Katrijn KelchtermansEens EXPOOnaut, altijd een beetje EXPOOnaut. Nu ik als intersectorale medewerker in twee lokale teams van Kind en Gezin aan de slag ben, blijf ik graag meewerken aan de ondersteuning van gezinnen en partners. Ik houd lokaal voeling met wat er leeft bij gezinnen, huizen van het kind en lokale partnerorganisaties actief op verschillende levensdomeinen. Ik probeer alert te zijn voor hun signalen en nieuwe ondersteuningsnoden en zo mijn steentje bij te dragen.

Kristien Nys

Kristien NysWat zijn precies de behoeftes van ouders? Hoe maak je opvoedingsondersteuning toegankelijk voor een diversiteit van ouders? Het zijn maar een paar voorbeelden van de topics die EXPOO opneemt. Ze vormen ook een rode draad in mijn onderzoekswerk. Sinds 2016 sta ik via de reflectiegroep mee in voor de uitwisseling tussen het werkveld en onderzoek. Het krijgt onder meer een vertaalslag in onderzoeks- en ondersteuningstrajecten met het werkveld (KC Gezinswetenschappen - HvhK) en in opleidingswerk (Professionele Bachelor Gezinswetenschappen, Odisee).

Hans Cools, De Ambrassade

Hilde Timmermans, Gezinsbond

Inne Van de Ven, samvzw

Leen Ackaert, kinderrechtencommissariaat

Yves Debbaut, Opgroeien

Cherline De Maeght, Klasse

Dirk Van Noten

Dirk Van NotenIk stel graag mijn ogen en oren ter beschikking van EXPOO. Het is belangrijk te weten wat er leeft op het werkveld, bij basismedewerkers, bij lokale besturen en kwetsbare mensen. Luisteren en signalen doorgeven zie ik als mijn taak binnen de reflectiegroep.
Als regionale beleidsmedewerker Lokaal Sociaal Beleid voor het Departement WVG, als voorzitter van een kansarmoedevereniging en als gemeenteraadslid kom ik op die plaatsen waar ik kan luisteren en zien.

  • Regionale beleidsmedewerker Lokaal Sociaal Beleid en Armoedebestrijding - departement Welzijn volksgezondheid en gezin, afdeling Welzijn en Samenleving

  • dirk.vannoten@vlaanderen.be

Sofie Delcourt

Sofie DelcourtHet lokaal bestuur is bevoegd voor het voeren van een sterk, lokaal gezinsbeleid en daar is de laatste jaren heel wat in beweging. In de EXPOO-reflectiegroep willen we mee nadenken over hoe betrokken partners en organisaties mee in de richting van een gedragen en lokaal gezinsondersteunend beleid kunnen groeien. Door een sterke lokale regie, kan een behoeftedekkend en gezinsondersteunend aanbod ontwikkeld worden, dat vanuit de verschillende beleidsdomeinen wordt aangeboden. Het Huis van het Kind is daarin bijvoorbeeld een krachtig instrument. Het is in geen enkele gemeente hetzelfde en dat maakt het concept net zo sterk: pas zo kan het Huis van het Kind een instrument worden binnen het lokaal sociaal beleid en uitgroeien tot een basisvoorziening waar elk kind en elk gezin op maat ondersteund kan worden.

Hilde Haerden

Hilde HaerdenIk ben jarenlang directeur geweest van de opvoedingswinkel, daarna van CO³/HvhK Genk. Nu ben ik afdelingshoofd van de afdeling Opgroeien van de Stad Genk