Proportioneel universalisme in de praktijk - een aanzet

Auteur :

Rudy De Cock e.a.

Jaar van publicatie :

2017

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Korte beschrijving:

Om gezondheids- en welzijnsongelijkheid aan te pakken kunnen verschillende uitgangspunten gekozen worden. Er kan gekozen worden voor een beleid met enkel interventies gericht op specifieke doelgroepen of specifieke vaak kansarme buurten. Deze benadering kunnen we zien als categoriale benaderingen, bijvoorbeeld enkel gericht op gezinnen met een migratiegeschiedenis. We kunnen ze ook zien als territoriale benaderingen, bijvoorbeeld enkel gericht op de meest achtergestelde buurten.
Louter territoriale en/of doelgroepgerichte (categoriale) benaderingen kunnen dan wel positieve gezondheids- of welzijnseffecten hebben voor een bepaalde groep, ze hebben ook een segregerend effect. Ze stigmatiseren en ontzeggen de toegang aan mensen die misschien wel nood hebben maar (net) niet aan de doelgroepomschrijving beantwoorden of (net) niet in het omschreven gebied wonen. 

Tegenover een louter categoriale of territoriale benadering kan gekozen worden voor een beleid dat zich richt op de gehele bevolking. Deze kunnen we zien als universele benadering. Deze benadering vertrekt vooral recentelijk vanuit een streven naar de realisatie van sociale rechten, zoals onderwijs, gezondheid, werk, wonen,… Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat het realiseren van sociale rechten bijdraagt tot de participatie van mensen aan de samenleving. Het feit dat mensen ten volle kunnen participeren leidt tot gezondheids- en welzijnswinst. Het biedt de basis voor de uitbouw van algemeen beschikbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle basisvoorzieningen. Het zijn voorziening voor iedereen zoals onderwijs, gezondheidszorg, gezinsondersteuning, maatschappelijke dienstverlening,…

Een proportionele benadering binnen een universeel opzet houdt in dat men in wat men doet variëert in intensiteit en schaal in functie van noden. Zo kan dit effect gecounterd worden en wordt de diversiteit aan noden wel in rekening gebracht. Dat zorgt er voor dat alle kinderen en gezinnen toegang hebben en ten volle gebruik kunnen maken en genieten van basisvoorzieningen. De proportionaliteit doet recht aan het verschil en is inclusief. 

Reageer op dit artikel

6 + 10 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.