Partners in ondersteuning: Kind en Gezin

Vlaams Team Voorzieningenbeleid

Team Voorzieningenbeleid ontwikkelt het beleid (zowel op strategisch, ondersteunend als productieniveau) rond de voorzieningen van Kind en Gezin en voert dit uit. De doelgroep zijn alle organisaties die door Kind en Gezin binnen een wettelijk kader worden erkend, vergund en gesubsidieerd. 

Het team is op de hoogte van de verwachtingen en noden, zowel intern als extern, die aan deze voorzieningen worden gesteld. Voorzieningenbeleid past zich hierop aan en bouwt hierop verdere expertise. Hiervoor werkt het team samen met Vlaamse en lokale teams en met voorzieningen zelf. Ook het Vlaams sectoraal niveau met relevante stakeholders wordt betrokken om draagvlak en betrokkenheid te bekomen. 

Team Voorzieningenbeleid werkt zowel op:

  • de processen die verbonden zijn aan de opvolging van concrete dossiers van vergunde of erkende en/of gesubsidieerde voorzieningen
  • de processen die nodig zijn om het geïntegreerd gezinsbeleid te vertalen en implementeren naar een voorzieningenbeleid dat vorm geeft aan en bijdraagt tot een positieve brede leefomgeving voor gezinnen met kinderen.
  • het beantwoorden van vragen rond IKT

Ontwikkelen, implementeren, toepassen, opvolgen en waar nodig bijsturen van het beleid en de daaruit volgende regelgeving ten aanzien van voorzieningen die door Kind en Gezin worden erkend, vergund, gesubsidieerd. 

Bij het team Voorzieningenbeleid kan je dus terecht met alle mogelijke vragen die gaan over subsidies, erkenning, administratie, .... Je kan het team bereiken via huizenvanhetkind@kindengezin.be

 

Lokale Teams

In totaal telt Kind en Gezin 57 lokale multidisciplinaire teams, gelijkgeschakeld met de eerstelijnszones.

De opdeling in eerstelijnszones is een gemeenschappelijke indeling voor alle welzijn- en gezondheidspartners om een netwerk met onderlinge samenwerkingsafspraken uit te bouwen. De geografische teamindeling valt hier zo veel mogelijk mee samen.


Collega’s met verschillende functies en competenties gaan samen aan de slag om de doelstellingen van het lokale team te realiseren. Om deze resultaten te behalen zijn er teamleden met zeven verschillende functies aanwezig.

Iedere functie is even belangrijk en noodzakelijk voor een kwaliteitsvolle dienstverlening. De dienstverlenende functies zijn gericht op twee domeinen binnen het lokale team: het geïntegreerd gezinstraject en de brede leefomgeving. In de praktijk ontmoeten en versterken deze domeinen elkaar.
 

Elk lokaal team van Kind en Gezin bestaat uit:
 

  • Verpleegkundige: ondersteunt en volgt kinderen in hun gezin en brede leefomgeving op, begeleidt elk gezin met specifieke zorgen, heeft bijzondere aandacht voor preventieve medische ondersteuning
  • Gezinsondersteuner: focust op kinderen in kwetsbare gezinnen, legt verbinding met het gezin, zorgt ervoor dat gezinnen met de juiste organisaties in contact komen​
  • Psychopedagoog: ondersteunt gezinnen met vragen, behoeften en problemen over ouderschap en opvoeding
  • Sociaal werker: versterkt de participatie van kinderen en gezinnen in de maatschappij om de sociale ongelijkheid weg te werken en de rechten te waarborgen.
  • Relatiebeheerder: onderhoudt de klantenrelaties met de voorzieningen die door Kind en Gezin erkend, geattesteerd, vergund en/of gesubsidieerd zijn.
  • Intersectorale medewerker: geeft vorm aan de samenwerking met lokale partners op het vlak van jeugdhulp, welzijn, gezondheid, … om samen het geïntegreerd, lokaal gezinsbeleid uit te bouwen.
  • Administratieve medewerker: ondersteunt de lokale werking van een team


De consultatiebureau-arts is geen werknemer van Kind en Gezin en maakt dus geen deel uit van het lokale team. De arts is wel lid van het plaatselijke consultatiebureauteam en geeft mee vorm aan het lokale multidisciplinaire aanbod.

 

Je contacteert het lokale Kind en Gezin- team wanneer je een vraag wil stellen tot concrete ondersteuning van of samenwerkingen binnen je Huis van het Kind- werking.