Overzichtsstudie interventies voor migrantenjeugd : ontwikkelingsstimulering, preventie en vroeghulp

Auteur :

D. Ince en G. van den Berg

Jaar van publicatie :

2009

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Korte beschrijving:

Het project Overzichtsstudie is onderdeel van het programma ‘Diversiteit in het jeugdbeleid’ dat ZonMw uitvoert in opdracht van de ministeries van Jeugd & Gezin en Wonen, Werk & Integratie. Het doel van dit programma is dat jeugdigen en ouders uit migrantengroepen eerder en beter worden bereikt bij (dreigende) problemen met de ontwikkeling van jeugdigen, dat zij niet voortijdig afhaken tijdens programma’s waaraan zij deelnemen en dat interventies ook voor hen effectief zijn. In navolging van dit programma wordt in dit onderzoek onder migrantenjeugd begrepen: kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar die zelf in een ander land zijn geboren of waarvan de ouders of grootouders niet in Nederland geboren zijn. De overzichtsstudie richt zich specifiek op kinderen en ouders van nietwesterse afkomst.

In hoofdstuk 2 staat hoe de onderzoekers te werk zijn gegaan om antwoorden op deze vragen te vinden en welke keuzes daarbij zijn gemaakt.
Hoofdstuk 3 bevat de definities van interventies en instrumenten die gebruikt zijn in deze studie.
In hoofdstuk 4 staan de bevindingen uit de twee literatuuronderzoeken die in het kader van deze overzichtstudie zijn gedaan. In 4.2 wordt verslag gedaan van wat gevonden is in de literatuur over het bereiken van migrantengroepen. In 4.3 volgen de bevindingen uit de literatuurscan naar wat bekend is over de effectiviteit van interventies bij migrantengroepen.
Hoofdstuk 5 is het meest uitgebreide van dit rapport. Hierin staan de interventies die zijn bestudeerd op hun toepassing bij migrantengroepen. Daarbij wordt aangegeven wat bekend is over het bereik en de effectiviteit dat ze hebben. Hier komt ook een aantal good practices aan de orde.
Hoofdstuk 6 bevat de resultaten van de inventarisatie van instrumenten die bij migranten worden gebruikt.
In hoofdstuk 7 tenslotte worden de bevindingen nog eens samengevat en uitgewerkt. Eerst door antwoorden te formuleren op de vijf onderzoeksvragen en daarna door deze te vertalen in aanbevelingen.
In de bijlagen zijn enkele relevante formulieren en overzichten opgenomen, alsmede een verslag van de expertmeeting, een bijeenkomst van deskundigen aan wie eind mei 2009 de eerste, voorlopige resultaten van deze studie zijn voorgelegd.