Ouders en Huizen van het Kind: op zoek naar een goede match

Door:

 • Rudy De Cock – stafmedewerker Kind en Gezin en aanspreekfiguur voor kansarmoede en integratie
 • Katrijn Kelchtermans – Intersectoraal medewerker Kind en Gezin in Noord- en West-Limburg
 • Sare Possemiers  en Viviane Spruyt – Recht-Op projectwerking Deurne
 • Ine Van Elskens en Bieke Vleugels - Gezinsbond
 • Suzanne Decleer - Basiseducatie Zuidoost Vlaanderen

Het gesprek wordt gemodereerd door Dirk Van Noten van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Korte omschrijving

Wat zoeken ouders in een Huis van het Kind en hoe kunnen Huizen zich opwerpen tot een plaats waar ouders vertrouwen in stellen?

Doelgroep

Huizen van het Kind, lokale beleidsmakers, al wie een aanbod verzorgt of wil gaan verzorgen in een Huis van het Kind.

Link met congresthema

Huizen van het Kind zijn bij uitstek geschikt om vanuit een lokale context dichtbij de gezinnen, die gezinnen te ondersteunen. We willen in het gesprek op zoek gaan naar wat Huizen voor gezinnen kunnen betekenen en wat ze kunnen doen om die ouders op de juiste manier te kunnen bereiken.

Hoe inspireert jouw bijdrage de collega's?

Vanuit theorie en dagelijkse praktijk, door professionals en ouders, wordt er gepraat over wat werkt en wat niet werkt wanneer je als Huis van het Kind ouders wil bereiken.

Contact

Naam: Recht-Op
Postadres: De Gryspeerstraat 86A Deurne
Website: www.recht-op.be

Recht-Op

Contact

Naam: Gezinsbond
Postadres: Troonstraat 125 - 1050 Brussel
Website: www.gezinsbond.be

Gezinsbond

Contact

Naam: Katrijn Kelchtermans
Mail: katrijn.kelchtermans@kindengezin.be

Naam: Rudy De Cock
Mail: rudy.decock@kindengezin.be

Verslag

Centrale vraag : hoe kan een ouderwerking zijn plek vinden binnen een HvhK ?  

Belangrijk om weten, zegt Katrijn van K&G, is dat ‘Hét HvhK’ bestaat niet. Er bestaat een grote diversiteit van HvhK, net zoals de doelgroep evan. Je hebt een fysiek HvhK, samenwerkingsverbanden zonder fysiek HvhK en ook antennewerkingen. 

Het is niet omdat er geen fysiek HvhK is, dat je geen impact kunt hebben op je doelgroep; een goede samenwerking en elkaar kennen en een warme toeleiding realiseren zijn de belangrijkste ingrediënten om een HvhK succesvol te maken.  

We moeten ouders meer eigenaar maken van een HvhK. Ouders kunnen echte ambassadeurs zijn. Soms hebben medewerkers van een HvhK te veel schrik om ouders te betrekken in een vroeg stadium dat alles nog niet duidelijk is, maar betrek hen bij het begin van een nieuw HvhK of een nieuw initiatief. Dikwijls zie je medewerkers van een HvhK een ‘plan’ bedenken en helemaal uitwerken en pas in een latere fase worden ouders betrokken.  

Gebruikersparticipatie is een houding, niet alleen een methodiek die kan helpen. 

 

Wat zijn drempels voor ouders om een stap in de richting van een HvhK te zetten? 

Rechtop (een organisatie waar armen het woord nemen) zegt dat ouders actief aanspreken erg belangrijk is.  Een ouder, Viviane, die via Rechtop werd aangesproken licht kort haar drempels toe: 

 • Ik kende het gebouw niet, het leek precies een lege school. Er hingen wel affiches, maar die hangen aan lege scholen ook. Ik zag weinig passage en ik zag ook geen ouders met buggy’s. 

 • Een brugfiguur was wel belangrijk voor mij, iemand die mij meerdere keren contacteerde. Je moet mensen warm houden, je moet hen stimuleren en meerdere keren contacteren. 

De ervaring heeft hen geleerd dat je gerust aanklampend mag zijn, vb ouders achter hun telefoonnummer vragen en nadien nog eens bellen. Ook Viviane ervoer dit als stimulerend;  ‘Ik moet wel belangrijk zijn omdat ze mij bellen en achter mijn deelname vragen… ze willen mij er echt bij!’ 

Rudy van Opgroeien vertelt over de drempel ‘taal’ in zijn vele vormen: de manier van ontvangst is belangrijk, het soort taal dat je gebruikt, een ouder met zijn naam aanspreken, een hand geven, een kind met zijn naam aanspreken, voelen dat je welkom bent. Het relationele deel is daarbij erg belangrijk. Een warm ontvangst versus je moeten ‘aanmelden’ aan een balie in een groot gebouw…een Huis moet een echt huis zijn en geen ‘instituut’ waar je binnenstapt. 

Bij laaggeletterden is de taal meestal niet de grootste barrière. Affiches en flyers zijn meestal ook niet de manier waarop je hen bereikt. De wijze van toeleiding is essentieel en daarbij is een goed uitgebouwd netwerk en elkaar kennen belangrijk. Dit werkt helpend en motiverend. 

Om dit op gang te helpen zijn er HvhK die ‘ervaringscarrousels’ georganiseerd hebben met vrijwilligers en professionals om ideeën uit te wisselen, elkaar te leren kennen enz… 

Hoe bereik je een brede laag van de bevolking?  

Door alle ouders aan de spreken en verschillende klemtonen te leggen in je werking. Ook door de soort activiteiten (vb inschrijving voor zomerkampen) die je organiseert kan je een breder publiek aantrekken en krijg je een verschuiving van je publiek. 

Rudy zegt dat vooral de toeleiders zich bewust moeten zijn van het feit dat een HvhK er voor iedereen is; soms worden modale gezinnen niet toegeleid. Er is dus winst te boeken met de toeleiders.  

Je kan met de ouderwerking van een HvhK ook creatieve manieren uitwerken om ouders te bereiken zoals ‘Het Pretloket’: ouders worden aangesproken voor een rondleiding in het HvhK of je kan aanwezig zijn in de wachtzaal van een consultatiebureau van Kind en Gezin en daar ouders aanspreken. Deze contacten zijn een grote bron van informatie rond noden van ouders. We merkten dat affiches en flyers in de wachtzaal van zo’n consultatiebureau niet werkte. Ouderparticipatie is ook een ruim begrip. 

Wat kan helpen om ouders toe te leiden? 

 • Samen huisbezoek doen met medewerker van Kind en Gezin die op dat moment een bekend gezicht is in het gezin 

 • Ruilwinkel kleding organiseren, muntjes geven voor de ruilwinkel 

 • Aanvraag geboortepremie ondersteunen 

 • Verhaal vertellen aan ouders en ze informeren en betrekken rond concrete projecten  

 • Duidelijk maken wie je bent! Vooral ook belangrijk als er geen fysiek HvhK is. 

 • Bekijk ook de methodiekendoos waar je inspiratie kan vinden voor je toegankelijkheid te verruimen! 

 • Doe ook voldoende een omgevingsanalyse en zoek dan hoe je je kan richten op een specifieke doelgroep vb alleenstaanden. Soms is dit een hele weg om te gaan… te zoeken en creatief ermee aan de slag te gaan. Vraag ook aan deze doelgroepen wat hun noden zijn (vb vaders, alleenstaande ouders, anderstaligen…) 

Outreachend werken, hoe doe je dat? 

De Gezinsbond zegt dat het belangrijk is om op partners, scholen, CAW, Kinderopvang enz… te kunnen rekenen en er actief naar toe te stappen. 

Katrien van K&G zegt positieve ervaringen te hebben met de Jeugddienst die tijdens de zomerperiode, afhankelijk van het weer, activiteiten voor jongeren organiseert op het laatste moment en dit snel laten weten en als medewerker HvhK kan je daar dan snel op inspelen en ouders verwittigen. 

 

De vraag leeft om de verschillende coördinatoren van een HvhK samen te brengen. Dit wordt door Opgroeien/Expoo als goed idee onthaald! Zij bekijken dit momenteel ook per provincie, tussen provincies, per zorgregio of regionaal…. Men is nu nog zoekende hierin. 

Je hebt het gespreksforum  ‘basecamp’ van Expoo, dus vergeet je daar ook niet voor in te schrijven. Dit is ook een middel om je vragen te stellen en ideeën uit te wisselen.