Ouderintervisie

Auteur :

Provinciaal Steunpunt Opvoedingsondersteuning Limburg

Jaar van publicatie :

2012

Thema :

Ondersteuning

Type :

Praktijkbeschrijving


Korte beschrijving

In 2012 werden in Limburg 4 ouderintervisiegroepen opgestart gebaseerd op de principes van de Komma Kompagnie in Nederland.  Komma Kompagnie beschrijft ouderintervisie als : “Deskundigheidsbevordering op basis van vraagsturing, bedoeld voor ouders, waarbij ouders met een vergelijkbaar specialisme in het ouderschap, op basis van vrijwilligheid en wederkerigheid, in een kleine groep en in een gestructureerd ervaringsgericht leerproces dat regelmatig plaatsvindt, met elkaar methodisch reflecteren onder deskundige begeleiding van daartoe opgeleide coaches, met als doel dat de ouders ervaren zichzelf beter te hanteren als instrument in de opvoeding van hun kinderen wat zich uit in gedragsverandering van de opvoeder in kwestie. Hierdoor wordt de opvoeding geboden aan kinderen geoptimaliseerd.”

Beschrijving

Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen we naar het eindrapport over het onderzoek naar de effecten en de tevredenheid bij ouders en begeleiders.

Doel

De centrale doelstelling van ouderintervisie is dat ouders zich meer bewust worden van eigen drijfveren, motivaties, mogelijkheden en belemmeringen in hun rol als opvoeder. Deze verhoogde bewustwording kan aanknopingspunten bieden voor het handelen.

Doelgroep

Alle ouders, met uitzondering van ouders in acute crisissituaties, kunnen deelnemen aan ouderintervisie.
Een intervisiegroep bestaat meestal uit een zevental ouders en wordt bij voorkeur samengesteld aan de hand van een gemeenschappelijk thema of ‘specialisme’. Hiermee wordt bedoeld dat ouders samen gebracht worden die een bepaalde expertise of ervaring hebben met betrekking tot een specifiek thema, zodat een situatie ontstaat waarin de deelnemers elkaars expertise zo optimaal mogelijk kunnen benutten (Bijv.: pleegouders, ouders van peuters, ouders van vroegtijdige schoolverlaters, … ). Parameters van socio-economische status vormen geen criteria bij groepssamenstelling. Variatie in SES wordt als leerrijk en inspirerend beschouwd voor het uitwisselen van ervaringen.
Voor de ouderintervisie kan een nieuwe groep ouders samengesteld worden, maar de intervisie kan evengoed aangeboden worden aan ouders die reeds een groep vormen binnen bijvoorbeeld een hulpverleningscontext. De methodiek kan op die manier ingepast worden als een nieuwe of andere manier van werken rond opvoeding met de deelnemende ouders.  
Van ouders die deelnemen, wordt een duidelijk engagement verwacht op vlak van aanwezigheid en actieve medewerking tijdens elk van de geplande sessies. Ouders moeten bereid zijn zich open te stellen om eigen situaties ter bespreking voor te leggen en om mee na te denken over situaties die andere ouders inbrengen.

Werkwijze

zie eindrapport

Onderzoek effectiviteit

Rapport : Ouderintervisie als methodiek voor opvoedingsondersteuning.  Een verkennend onderzoek naar de effecten en de tevredenheid bij ouders en begeleiders.
KU Leuven, K. Lacluyse en Prof. Dr. Karla Van Leeuwen
ism Provinciaal Steunpunt Opvoedingsondersteuning Limburg

Ontwikkeld door

Provinciaal Steunpunt Opvoedingsondersteuning Limburg