MaPa-project

Doelgroep:

Het MaPa-project wil (ex-)druggebruikers ondersteunen bij het vervullen van hun rol als ouder.

Visie/Achtergrond:

MaPa is ingebed in het MSOC Vlaams-Brabant en biedt ondersteuning aan druggebruikende ouders.

Druggebruik wordt gezien als een risico bij het opvoeden van kinderen, maar staat een goede verzorging en opvoeding van de kinderen niet per definitie in de weg.  Het MSOC spreekt druggebruikende ouders in de eerste plaats aan op hun ouderschap.

Doelstelling:

MaPa legt de focus enerzijds op de impact van het druggebruik van ouders op hun ouderschap en anderzijds op de ontplooiingskansen en veiligheid van de kinderen. Het doel is druggebruikers te ondersteunen in hun ouderrol en zodoende bij de kinderen de gezondheidsschade te voorkomen en hun veerkracht te vergroten.

Werking:

MaPa biedt individuele begeleiding aan druggebruikende ouders, waaronder ook intensieve zwangerschapsbegeleiding. De begeleiding richt zich zowel op medisch als psychosociaal vlak. Er is extra aandacht voor het uitbouwen van sociale en professionele netwerken op maat van iedere ouder.

Naast bovenstaande taken biedt MaPa vorming aan rond druggebruik en ouderschap, alsook coaching en ondersteuning voor teams die met druggebruikende ouders worden geconfronteerd.

Pondo, Perinataal Ondersteuningsnetwerk Druggebruikende ouder:

Pondo is een ondersteunend preventief intersectoraal netwerk dat samen met zwangere druggebruikende ouders op zoek gaat naar verantwoord ouderschap. De genetische kwetsbaarheid van deze kinderen kan niet worden voorkomen, maar er kan invloed worden uitgeoefend op de mate waarin deze kwetsbaarheid ook effectief zijn gevolgen heeft.

Het kernteam Pondo werd opgericht door MaPa om te voorkomen dat deze kinderen onder de radar verdwijnen. Het is een samenwerkingsverband tussen MaPa, Parel en Neonatologie - U.Z. Leuven – Campus Gasthuisberg, CKG De Schommel vzw, Kind & Gezin en het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant. Het vaste kernteam wordt verruimd met andere hulpverleners, afhankelijk van de noden en wensen van het gezin in kwestie (CIG’s, huisartsen, CLB’s, CAW’s, …).

Vanuit de visie dat zwangerschap en druggebruik niet samengaan werken de netwerkpartners, de zwangere vrouw, de partner en eventueel andere belangrijke derden samen. Toekomstige ouders krijgen kansen om vanuit hun eigen kracht de regie over hun leven en dat van hun kinderen in handen te houden met als doel het welzijn, de ontwikkelingskansen en veiligheid van het (ongeboren) kind te bevorderen.

Contactgegevens

MSOC Vlaams-Brabant – Veerle Bex & Joke Gabriel

mapaproject@hotmail.com

www.msoc-vlaamsbrabant.be/het-mapa-project