'Kwetsbare mensen helpen'

'Wat we samen doen, doen we beter.'

door Dirk Van Noten en Wendy Broos - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

 

Als regionale beleidsmedewerkers bieden wij onder meer ondersteuning op maat van lokale besturen. We gaan in op hun vragen en informeren hen over het Vlaamse beleid en over projectoproepen, maar we bieden ook coaching en procesbegeleiding aan. Daarnaast hebben we een ‘collectief’ ondersteuningsaanbod: we organiseren studiedagen en trefdagen, ondersteunen lokale projecten, helpen bovenlokale netwerken, en we organiseren provinciale lerende netwerken, bijvoorbeeld rond kinderarmoedebestrijding. 

De bestrijding van kinderarmoede is belangrijk, en die gebeurt onder meer via de Huizen van het Kind. Het is een van de expliciete doelen van de Huizen van het Kind dat ze kwetsbare gezinnen versterken om de armoede terug te dringen. Het komt er dus op aan de krachten te bundelen en onze gezamenlijke doelstellingen te realiseren op de juiste manier: door participatie, kwaliteitsvolle en toegankelijke dienstverlening, verbetering van de inkomenssituatie, door oog te hebben voor de binnenkant van armoede…  

Gelukkig bestaat er al heel wat. Denk maar aan KOALA (Kind- en Ouderactiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding), de inloopteams, de expertisecentra kraamzorg… De ‘trekkers’ van de lokale netwerken binnen kinderarmoedebestrijding en de Huizen van het Kind zijn ook dikwijls dezelfde mensen binnen een lokaal bestuur.  

Uiteraard zien we ook een link met het lokaal sociaal beleid en het geïntegreerd breed onthaal (GBO). Het geïntegreerd breed onthaal focust in een opstartfase op een afgebakende kwetsbare groep en biedt een onthaaltraject aan. Maar als daarbij ondersteuning nodig is op het vlak van kinderen, wijst alles in de richting van de Huizen van het Kind. Omgekeerd kunnen wij de Huizen bijstaan om te werken volgens de principes van het GBO. We kunnen dus een beroep doen op elkaar. Bovendien kunnen wij als regionale beleidsmedewerkers aangeven welke mogelijke partners er bovenlokaal zijn. En we capteren ook signalen en geven die door aan het centrale Vlaamse beleid. 

Onze afdeling bereidt momenteel de nieuwe Sociaal Werkconferentie 2022 voor. De krachtlijnen voor een sterk sociaal werk voor de toekomst sporen volledig met de werking van de Huizen van het Kind. Denk maar aan nabijheid, verbindend werken, generalistisch werken en het sociaal werk als democratische praktijk. 

Als het gaat over opvoedingsondersteuning gebruiken de Huizen van het Kind vaak het Afrikaans gezegde ‘it takes a whole village to raise a child’. Dit is bij uitbreiding toepasbaar op sociaal werk en sociaal beleid. We moeten het eigen gelijk en onze ivoren toren verlaten, en samen kwetsbare mensen helpen. Op die manier kan iedereen een eigen zinvolle plek in de samenleving innemen. Deze invulling van vermaatschappelijking beschouwen we als een essentieel onderdeel van lokaal sociaal beleid.