Inspiratiedag Aanbod Ouders van Jongeren

Veilig online - Michael Op de Beeck en Astrid Van Roy (Gezinsbond)

De Gezinsbond en Child Focus zetten met het project 'Veilig online' al jaren in op vormingsavonden voor ouders rond nieuwe media. In 2017 werd het aanbod volledig vernieuwd en toegankelijker gemaakt voor kwetsbare ouders. Het aanbod bestaat uit 5 vormingsthema's. Elk thema bestaat uit een interactieve module waarin getuigenissen van kinderen, jongeren, ouders en experts een centrale plaats innemen. Via animatiefilmpjes en infographics krijgen ouders zicht op het mediagebruik van jongeren. De deelnemers kunnen tijdens de vorming meedoen aan een quiz, stellingen bespreken of zelf kiezen hoe hun kind zou reageren. Ze krijgen hierbij heel wat tips.

Concreet gaan we aan de slag met de 3 thema's voor ouders van tieners: Sociale media, cyberpesten en online relaties en seksualiteit

Kies Raak! & Kies Buitengewoon Raak! - Gert Rooms en Liese Vanderauwera (De Schoolbrug Antwerpen)

Kies Raak! en Kies Buitengewoon Raak! bieden materialen en methodieken aan om aan de slag te gaan met studiekeuze in het gewoon en buitengewoon onderwijs. De materialen worden toegelicht en op basis van de materialen gaan we op zoek naar toepassingen in de eigen school of organisatie.

Ouderschap en scheiding - Rebekka Wauters (VCOK vzw)

Als partners uiteen gaan dan gaan ouders apart wonen. Dit is een maatschappelijke realiteit. Moeders en vaders moeten hun ouderschap dan anders gaan regelen. En ook voor de kinderen ontstaat een nieuwe realiteit. We weten uit onderzoek dat kinderen het goed stellen wanneer ze ondervinden dat hun ouders rekening houden met hen, wanneer ze over de scheiding kunnen spreken en wanneer ze een leefbaar verhaal hebben voor de scheiding. Begeleiders in de kinderopvang maar ook andere professionele opvoeders kunnen kinderen helpen om de overgang naar deze nieuwe leefsituatie zo goed mogelijk te maken. Zij kunnen een steun zijn voor zowel de kinderen als hun ouders. In de vorming maak je ook kennis met de website voor kinderen en ouders: www.tweehuizen.be.

Praten over relaties en seksualiteit - Bart Vandenbussche (Sensoa)

Hoe begin je een gesprek over seksualiteit met je tieners? Vanaf welke leeftijd kunnen ouders starten met relationele en seksuele voorlichting? Welk gedrag valt op welke leeftijd te verwachten? Wat als ouders vragen hebben over gender?

In deze workshop focussen we op de seksuele ontwikkeling en reiken we enkele tips aan om het met kinderen en jongeren te hebben over seks. 

pubers

Ervaringen en noden van ouders van een suïcidaal kind - Alexandre Reynders (HIG - Odisee)

Naar schatting 10% van de jongeren heeft recent aan zelfmoord gedacht. Wat kan je als ouder doen wanneer je merkt dat je kind suïcidale gedachten heeft of suïcidaal gedrag vertoont? Veel ouders voelen zich machteloos, terwijl ze toch een belangrijke beschermende rol kunnen spelen. Maar hoe?

In deze workshop worden de resultaten (ervaringen en noden) uit een kwalitatief onderzoek bij 26 ouders van een suïcidaal kind aan de hand van getuigenissen van ouders voorgesteld. Je maakt kennis met de de opvoedingsondersteunende tool gericht op ouders van een kind met zelfmoordgedachten of –gedrag en hoe de hulpverlener hier zelf mee aan de slag kan. De tool kan onder andere tips bieden over signaalherkenning en het bespreekbaar maken van zelfdoding.

BOUNCE along: Versterken van veerkracht - Julie Feremans (FOD Binnenlandse Zaken) en Hilde De Vadder (Huis van het Kind Leuven)

BOUNCE is een preventief programma dat door vzw Arktos werd ontwikkeld om gewelddadige radicalisering in een vroeg stadium te voorkomen. BOUNCE helpt de veerkracht van (kwetsbare) jongeren ten aanzien van radicale invloeden te versterken en maakt hun sociale omgeving bewust. Het programma richt zich dus zowel op de jongeren zelf, als op de omgeving van de jongeren. In deze workshop maakt je kennis met de BOUNCE veerkrachttrainingen en meer specifiek de BOUNCE-along bewustmakingstool voor ouders.

Nieuwe Autoriteit in de Preventieve gezinsondersteuning - Sven Bussens (Oplossingsgericht centrum)

Het concept Nieuwe Autoriteit vindt vandaag meer en meer ingang in welzijnssectoren zoals de jeugdhulp en het onderwijs. Vanuit EXPOO zien we ook kansen binnen opvoedingsondersteuning en preventieve gezinsondersteuning. Deze workshop biedt alvast een introductie tot het gedachtegoed en deelnemers maken kennis met de materialen die EXPOO ontwikkelde i.s.m. VCOK en Sven Bussens van HoGent/Oplossingsgericht centrum. De ontwikkelde materialen geven handvatten en inspiratie om: zorgzaam leiding te nemen, (opnieuw) als opvoeder aanwezig te zijn in het leven van het kind, dwingende interactiepatronen te vermijden, te de-escaleren, waakzaam een passende zorg op te nemen en te denken en handelen vanuit een steunend netwerk van opvoedingsfiguren.

Lief voor mijn lijf - Hilde De Weirdt, Hannah De Smet (Gezinsbond, eigenaar concept) en Sven Spreutels (Pimento)

Lief voor mijn lijf wil ouders en tieners bewustmaken van de mechanismen die spelen bij het vormen van het zelfbeeld. We belichten het belang van een positief zelfbeeld en zelfwaardegevoel bij jongeren. Meer bepaald de rol van body image op het zelfbeeld van tieners.
Zowel lichaam als geest staan centraal en elementen zoals voeding, beweging, relaties, psychisch welbevinden, … krijgen een plaats. Daarnaast besteden we ook aandacht aan factoren van buitenaf die hierop impact hebben en horen tot de leefwereld van tieners: beeldcultuur en smartphonegebruik, media, vrienden en familie.

We stellen het format Lief voor mijn lijf voor waarmee je zelf aan de slag kan gaan. We brengen sfeerbeelden van de Belevingsdag voor ouders en tieners mee, brengen een stukje inhoud en doen suggesties rond mogelijkheden voor lokale samenwerkingen. Sven Spreutels stelt de werking van Pimento voor.

Eerste Hulp bij Emoties - Elien Mabbe (UGent)

Werk je met ouders van tieners? Kom dan naar de workshop rond de ouderbijeenkomstenreeks die EXPOO samen met de vakgroep Ontwikkelingspsychologie van de UGent ontwikkelt. In deze ouderreeks wordt ingegaan op hoe ouders tieners kunnen helpen ondersteunen in het omgaan met emoties vanuit de Zelf-Determinatie Theorie. Deze theorie vertrekt vanuit het idee dat er drie cruciale psychologische vitamines voor groei zijn, namelijk autonomie, verbondenheid en competentie. In deze workshop reiken we handvaten aan hoe ouders concreet in het omgaan met emoties van tieners kan inspelen op deze drie basisbehoeften. Er wordt ook ingegaan op hoe ouders kunnen omgaan met het stilzwijgen van hun tiener en hoe ouders ook voor zichzelf kunnen zorgen. Tijdens deze workshop wordt deze ouderreeks voorgesteld en worden ervaringen gedeeld over de try-out van deze ouderreeks in samenwerking met Huizen van het Kind in Roeselare. Tot slot wordt ook nog een woordje uitleg gegeven over de train-de-trainer die hierover zal worden georganiseerd.

helikopter tieners

Handvaten bij opvoedingsondersteuning aan ouders van pubers - Chris Vervaet (orthopedagoge)

Opvoeden is een relatie aangaan. Opvoedingsondersteuning is prioritair werken aan een goede verbinding tussen ouders en jongere. Welke hefbomen kan je gebruiken om dit te bewerkstelligen? Daarnaast komen thema’s aan bod als onderhandelen, verantwoordelijkheid nemen en hulpbronnen inschakelen. Demonstratie en inbreng van de deelnemers aan de hand van casussen.

Op het einde van de workshop beschik je over enkele concreet geformuleerde interventies.

Jongeren en verleidingen als alcohol, drugs en gamen - Hanna Peeters (Stafmedewerker Gezin, VAD)

Het grootste aantal oproepen aan De DrugLijn is afkomstig van ouders van jongeren. De nood aan ondersteuning is groot, maar ook heel verschillend voor gezinnen. Afhankelijk van de ernst van de zorgen of vragen.

Tijdens deze workshop bekijken we enkele concrete methodieken uit het aanbod van het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs die daarop een antwoord proberen bieden. We bekijken een algemeen informatie- en voorlichtingsaanbod binnen de preventieve opvoedingsondersteuning om zo de brug te leggen naar een aanbod voor een meer kwetsbare doelgroep en een aanbod voor ouders van jongeren die problematisch gebruiken. De materialen gaan van infoavonden, over filmpjes en brochures. De thema’s die hierin aan bod komen zijn alcohol en illegale drugs, maar ook gamen als gedragsverslaving.

OO10-stress - Lien De Grauwe (Kwadraat, CAW Antwerpen)

OO10-stress is een project van Kwadraat (CAW Antwerpen). Het bestaat uit een kort en actief traject, speciaal ontwikkeld voor ouders van tieners om hen te helpen omgaan met de uitdagingen van het opvoeden. We focussen op; beter leren omgaan met stress, grenzen stellen, het belang van lichaamstaal en anders communiceren met je tiener. We leren nuttige vaardigheden aan waar ouders thuis mee aan de slag kunnen.
Tijdens deze workshop laten we jou kennismaken met deze methodiek.

Webinars over opvoeden - Ine Van Elskens (Gezinsbond) & Jana Delagrange (VCOK)

Een webinar is een online lezing die ouders van thuis uit op een laagdrempelige manier kunnen volgen via het internet. De Gezinsbond en VCOK (Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang), maken jou wegwijs in de wereld van het ‘Webinar’ en het opvoedings- en gezinsondersteunend aanbod die ze samen opzetten: ‘Wat is een webinar?, Waarom kiezen voor webinars? & Wat kan een webinar voor jouw werking betekenen?’