Kinderopvang

Kinderopvang is een goed uitgebouwde basisvoorziening waar ouders en kinderen komen.

Magazine Huizen van het Kind

We zullen de focus op het welbevinden van gezinnen moeten aanvullen met het recht van het kind op vrije tijd, ontspanning en culturele activiteiten

Magazine Huizen van het Kind

De vertrouwensband in de kinderopvang kan het verschil maken voor ouders die even met de handen in het haar zitten

Doe-pakket Toegankelijke Kinderopvang voor iedereen

Kinderopvang is er voor elk kind en elk gezin, ook de meest kwetsbare. Maar een toegankelijke kinderopvang ontstaat niet van zelf en ontstaat ook niet op een eiland. Dit kan je enkel realiseren door lokaal meer te gaan samenwerken met andere kinderopvang, maar ook met organisaties die gezinnen ondersteunen of toeleiders. Kind en Gezin, VVSG, VWV en de Gezinsbond sloegen de handen in elkaar en maakten een doe-pakket om de sociale functie van kinderopvang lokaal bespreek te maken en aan te pakken. Het pakket bestaat uit verschillende modules en biedt een praktische leidraad aan de trekker of voorzitter van het lokale netwerk.

Evoluties en opties Roadmap

Pedagogisch raamwerk

In opdracht van Kind en Gezin ontwikkelde een projectgroep onder leiding van Vandenbroeck Michel (Ugent) en Laevers Ferre (KU Leuven) een pedagogisch raamwerk. Dit pedagogisch raamwerk is een bondige visietekst over kwaliteitsvolle kinderopvang. Kinderopvang van hoge pedagogische kwaliteit heeft langdurige positieve effecten op de ontwikkeling van kinderen.
Het raamwerk geeft een richting aan, biedt een houvast aan en betekent een engagement om te werken in de lijn van de visie die dit raamwerk beschrijft. 

Flexibiliteit in de kinderopvang

Gezinnen moeten heel wat puzzelen om werk en de zorg voor de kinderen te combineren. Die puzzel wordt steeds complexer in een arbeidsmarkt die om flexibiliteit vraagt. Die flexibiliteit stelt ook kwetsbare gezinnen op de proef. Gezinnen doen zelf veel moeite, maar ze kunnen daarbij ondersteuning gebruiken van kinderopvang én van werkgevers.

In het Interreg-2-Zeeënproject PACE zochten 13 organisaties in 4 landen naar manieren om werk én kinderopvang op een duurzame manier toegankelijk te maken voor kwetsbare gezinnen.

Thema Lokaal Loket

Lokaal Loket Kinderopvang

Lokaal Loket Kinderopvang

Het Lokaal Loket Kinderopvang is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang.

Vanaf 1 april 2019 zullen lokale loketten kinderopvang die voldoen aan de voorwaarden aanspraak kunnen maken op een subsidie. Afstemming en samenwerking met het Huis van het Kind is alvast één van de subsidievoorwaarden.

Thema Lokaal Overleg

Lokaal Overleg Kinderopvang en Huizen van het Kind

Cahier Kinderopvang: Lokaal Overleg

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) is een gemeentelijke adviesraad die iedereen samen rond de tafel brengt die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is. Het LOK uitbouwen tot een succesvol samenwerkingsverband en adviesorgaan is niet vanzelfsprekend. Je moet er bewust mee aan de slag. Dit Cahier – Lokaal Overleg Kinderopvang opgemaakt door VVSG biedt handvatten en inspiratie om het Lokaal Overleg Kinderopvang binnen de gemeente uit te bouwen of een boost te geven.

Thema Decreet buitenschoolse opvang en activiteiten

Decreet Buitenschoolse opvang en activiteiten

Meer info over het decreet

Elke gemeente heeft een uniek aanbod opvang en vrije tijd. Door lokaal het aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten af te stemmen op de noden van alle kinderen en gezinnen, draag je bij aan de drie doelstellingen van het decreet:

  • kinderen ontplooiingskansen en speelmogelijkheden bieden, inspelen op interesses en talenten 

  • voor ouders: de combinatie werk, opleiding en gezin mogelijk te maken 

  • bijdragen aan een inclusieve samenleving, waarin elk gezin, ongeacht zijn achtergrond, religie of ondersteuningsbehoeften zich welkom voelt.

Aan het Decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten is lang gesleuteld. Op 3 mei 2019 werd het goedgekeurd in het Vlaams parlement. Meer over het decreet en de uitvoering ervan op de BOA- website.