Huizen on tour Limburg - impressie

Op 6 maart 2020 organiseerden EXPOO, Opgroeien en VVSG een Huizen-on-tour-dag in Limburg waar het gloednieuwe magazine 'Huizen van het Kind' gelanceerd werd. We startten de dag met ontbijt en inspirerende beleidsverhalen en bezochten daarna drie Huizen van het Kind: Beringen, Hasselt en Wellen.

Huis van het Kind Beringen

Welkomstwoord en toelichting programma door Ivan Pauwels, Expoo. We zetten steeds meer stappen vooruit in het ‘HvK-proces’, vandaag dan ook grote opkomst.

Welkomstwoord door schepen Hilal Yalçin. Doel van vandaag is elkaar ontmoeten, inspiratie opdoen.

Er is geen fysiek huis in Beringen. Wel een samenwerkingsverband opgestart in 2015, verder uitgebouwd tot een sterk netwerk, hard ingezet op samenwerking, onder regie van stad Beringen.

 

Speerpunten HvK Beringen:

 • netwerken: erg belangrijk, partners kennen, betrekken, warme overdracht, elkaar persoonlijk kennen, uitwisseling op thema (hoe op inzetten, kennis verspreiden)
 • outreachend: sterke samenwerking met RIMO rond verdoken armoede, pro actief vragen van gezinnen blootleggen, outreacher in dienst.
 • buurtgericht werken en ontmoeting: centraal uitgangspunt (voorschoolse werkingen: Koala, K&T,…)

Beringen capteert al geruime tijd signalen van gezinnen via het HvK. In aanloop naar de verkiezingen heeft Beringen een ouderbevraging gedaan.

Van daaruit heel wat zaken in de beleidsplannen mee opgenomen: integraal armoedebeleid, uitbouw aanbod jongeren 12+ (er komt een JAC), samenwerking met Arktos, inzetten op schooluitval, focus op kindvriendelijke buurten, investering in speelpleinen, locaties aanbieden om elkaar te ontmoeten, gesubsidieerde proeftuin (buurtgericht netwerk)…

Tijdens deze legislatuur label kindvriendelijke proberen behalen.

Er zijn ook plannen voor de oprichting van een fysiek HvK.

Maw: heel wat ambities in Beringen!

 

Interactief sofagesprek:

Centrale vraagstelling: hoe HvK lokaal invullen, wat is link Lokaal beleid/Vlaams beleid.

Deelnemers:

Wannes Blondeel, Opgroeien

Geert Gielis, HvK Beringen

Hilal Yalçin, Schepen Beringen

Wouter Boeckmans VVSG

Speerpunten:

 • sterk inzetten op netwerking (geen fysieke locatie of loket): partners elkaar kennen, ontmoeten, aanhaken op plaatsen waar gezinnen al aanwezig zijn. aangehaakt op bestaande netwerken
 • Hoe past het HvK in het lokaal beleid?

Geert: zit nu expliciet in het BBC, vooraf grondig traject doorlopen om een concreet verhaal te maken en mee te nemen naar bestuur (van daaruit in BBC opgenomen).

VVSG: normale kruisbestuiving, HvK zonder lokaal bestuur = geen HvK, vaak lokaal bestuur als trekker

Wannes: rol lokaal bestuur: van in het begin HvK maximaal laten aansluiten bij lokaal sociaal beleid. Inderdaad, meestal lokale besturen trekker. Weinig zinvol om vanuit Vlaanderen aan te sturen op invulling, beter (bestaande) lokale dynamieken benuttten

Geert: als ex-mijngemeente en grote gemeente reeds een sterk netwerk (K&T, OW, CGG kin, K&G, Domo,…).
Bij opstart: idee van een structuur met een stuurgroep en een ruime groep netwerkpartners. Maar: iedereen wilde in stuurgroep. Vandaar de keuze voor een beleidsgroep die 6x samenkomt (belasting, continuïteit,…). Iedereen mag deelnemen.
Een aantal partners zijn moeilijker rond de tafel te krijgen, maar de vraag om deel te nemen stijgt stelselmatig.

Daarnaast: de voorstelling van partners werd uit de beleidsgroep weggelaten en opgenomen in ‘casusuurtjes’ (= samen lunchen tijdens de middag: korte toelichting werking van partner en aansluitend casusbespreking). Gevolg: goede afstemming, inhoudelijke uitwisseling,…

Uitdagingen: het blijft een drempel om te komen tot concrete samenwerking omdat je van partners verwacht dat ze extra zaken (naast het eigen reguliere werk) opnemen.
Het blijft moeilijk om partners zo ver te krijgen dat ze tijd vrij maken.

Dat is erg lastig, zeker gelet op de opdrachten!

Vlaanderen stuurt gesubsidieerde voorzieningen soms rigide aan, dus meer flexibiliteit is nodig! bvb. lokale teams, KO,…

Scholen zitten nu niet in de beleidsgroep, dat is een te grote groep, de clb’s wel, maar doorstroming van informatie blijft moeilijk. Ambitie om vanuit armoedebeleid: scholen te ondersteunen. Reeds hard op gezet: outreacher vanuit HvK, vanuit OCMW, ook vanuit K&G, KO,... Evengoed, bereik scholen blijft moeilijk

Extra werkgroepen geprobeerd, maar drukke agenda’s maken het lastig. Binnen de beleidsgroep komen heel wat thema’s aan bod. Partners betrokken houden door agenda goed te zetten.

Verdere wens om in te zetten op: samen brengen van veldwerkers (outreachers vanuit hvk, k&g, ocmw, ko,…)

Eigen Beringse diensten zitten nu ook mee in de beleidsgroep of in het team kinderarmoede, jeugd en sport,… Voornamelijk wordt ingezet op het preventief luik binnen HvK, maar ook op stadsbrede luiken (vb sport en jeugd activiteiten, vakantieopvang,…)


Van bij de opstart HvK, goed nagedacht: welke partner betrekken? De ambitie om ‘alles’ te bundelen is niet haalbaar. Daarom vanuit ambities, doelstellingen werken, bvb. preventieve insteek (bvb. onderwijs aanmeldsysteem, sociale dienst,…)


Vanuit het HvK is ook kindvriendelijke gemeente naar voor geschoven. Van daaruit netwerk nog sterker maken. Alles tegelijk gaat niet!
 

Opvallend is dus de bewuste netwerkstrategie, niet groot starten en gaandeweg inzetten op opportuniteiten. Signalen capteren in inbedden in lokaal beleid.

 • Team kinderarmoede: outreachers, hoe vormen zij een team?
  Het thema verbindt hen, zijn bekijken samen wat nodig is op vlak van armoede,… het netwerken, het elkaar leren kennen, voor en na vergadering = belangrijk moment, want dan krijg je de uitwisseling op gezinsniveau. En zo weet je elkaar te vinden als je vast zit met een casus.
 • Indicator? Wanneer ben je goed bezig?

Moeilijke vraag: kan je turven?

Belangrijker is: wat betekent je werking voor gezinnen? Kunnen we hun netwerk verruimen? Professioneel en informeel netwerk, bvb. samen spelen in de buurt (nu reeds in 2 buurten: ouders ondersteund en gestimuleerd om zelf heft in handen te nemen en zelf spel en ontmoeting te organiseren).

Cruciaal is dus: het netwerk van gezinnen versterken

Succes en kracht van het HvK is: bereik gezinnen en naadloze overdracht tussen partners, maw: gezinnen niet loslaten tussen partners.

 • Zijn hier afspraken rond? Hoe doorverwijzen naar elkaar? Dat is lastig. In Beringen heb je een eigenheid van buurten. Het blijft een uitdaging om voor heel het grondgebied Beringen gelijklopende afspraken te maken.
 • Werkfractie: HvK en flankerend onderwijs (secundair). Bij opstart: kleinere werkfractie. Ondertussen gegroeid. Impact/return is een verhoging van de werkfractie meer dan waard, nu een extra collega in dienst (coördinatie dienstverlening). Geert blijft netwerktrekker.
 • Ouderparticipatie:
  • ouders betrekken bij uitwerking aanbod
  • inspraak in beleid (ouders in huis, van daaruit input beleidsplannen)
  • concrete initiatieven helpen nemen, activiteiten organiseren

Ook dat blijft een uitdaging: netwerk met ouders. Samen spelen in de buurt: Rimo deed een voorzet, van daaruit zijn ouders dit blijven doen. Ouders inspireren elkaar, olievlek, Vanuit de stad: blijven ondersteunen en omzetten in actie, outreachend.