Het aanbieden van een kwalitatief Huis van het Kind in de stad Aarschot

Auteur :

C. Engels

Jaar van publicatie :

2014

Thema :

 

Type :

Document


Korte beschrijving:

Kinderarmoede schaakmat?! In Vlaanderen werden er tussen 2009 en 2011 9,7% van de
kinderen in een kansarm gezin geboren. Het Pact 2020 streeft in Vlaanderen naar een
halvering van kinderen die in armoede geboren worden. Eén van de maatregelen om dit
te verwezenlijken is het Huis van het Kind. In dit huis zal worden uitgegaan van
ontmoeting, ondersteuning en verrijking. Het ontwerpdecreet inzake de organisatie van
preventieve gezinsondersteuning vestigt de aandacht op: “Werken aan de versterking
van kwetsbare ouders en gezinnen met kinderen en jongeren in het kader van de
bestrijding van kinderarmoede.” Men gaat ervan uit dat kinderen tussen 0 en 3 jaar het
meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van deze armoede. Hoe kan een lokaal bestuur
een kwalitatief Huis van het Kind aanbieden aan de inwoners van de stad? Er zal hierbij
een onderzoek gevoerd worden naar de lokale noden van kansarme als kansrijke ouders
met kinderen tussen 0 en 3 jaar. Daarnaast zal gekeken worden naar verscheidene good
practices en pilootprojecten van het Huis van het Kind in Vlaanderen. Via deze informatie
zullen aanbevelingen gemaakt kunnen worden naar de stad Aarschot en het Huis van het
Kind toe. Het uiteindelijke doel bestaat erin de toegankelijkheid voor elke burger te
vergroten en preventieve opvoedingsondersteuning bereikbaar te maken voor iedereen.