Geïntegreerd werken, make it work

Door Hester Hulpia, VBJK - Joris De Corte, Universiteit Gent - Liesbeth Lambert, VBJK / VCOK

Korte omschrijving

Geïntegreerd werken is een term die overal opduikt. Maar waarover gaat het? Leidt geïntegreerd werken zomaar tot positieve resultaten? Wat is er nodig om geïntegreerd werken te laten werken, zodat het een meerwaarde heeft voor kinderen en gezinnen.

In deze sessie gaan we in gesprek met Joris De Corte, Hester Hulpia en natuurlijk jullie.
Vanuit binnen- en buitenlandse praktijken en onderzoeksprojecten, zoeken we samen naar belangrijke bouwstenen van geïntegreerd werken.

Doelgroep

Deze sessie biedt inspiratie voor iedereen die betrokken is bij een netwerk of een samenwerkingsverband, zoals een Huis van het Kind coördinator, partners uit een lokaal samenwerkingsverband, lokale besturen, intersectoraal medewerkers...

Link met congresthema

Geïntegreerd werken gaat niet zomaar over samenwerken om samen te werken. Geïntegreerd werken gaat wel over doelgericht samen nadenken, samen acties opzetten, samen reflecteren opdat kinderen en gezinnen er beter van worden. Geïntegreerd werken sluit dus mooi aan bij het jaarthema ‘welbevinden’.

We geven input vanuit binnenlandse en internationale onderzoeksprojecten over geïntegreerd werken (zoals INTESYS, NESET) waar VBJK aan meewerkte. We laten ons verwonderen door de kritische blijk van Joris De Corte, die expert is op het vlak van netwerken vanuit de Universiteit Gent. We gaan ook in gesprek met de deelnemers, zodat ook zij hun concrete praktijkverhalen kunnen delen. We staan onder meer stil bij het belang van het uitwerken van duidelijke concrete doelstellingen met een focus op de gezinnen, de rol van de coördinator en de overige netwerkpartners.

Hoe inspireert jouw bijdrage de collega's?

We kijken door verschillende brillen: Joris De Corte geeft input op basis van zijn onderzoek naar netwerken en VBJK grijpt terug naar de expertise opgedaan in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten. Dit biedt de onderbouw voor een open gesprek met de deelnemers, die hun eigen ervaringen kunnen uitwisselen, waardoor we allen geïnspireerd raken en verder blijven geloven in de kracht van geïntegreerd werken zodat kinderen en gezinnen zich ondersteund voelen.

Verslag

De thematafel rond geïntegreerd werken, werd opgevat als een salongesprek.  

Eerst werden kort de bouwstenen meegegeven van geïntegreerd werken, vertrekkende van het onderzoek van Joris De Corte van Ugent en van buitenlandse onderzoeksprojecten (zoals Intesys) en voorbeelden (zoals de Zweedse Family Centers, Penn Green en de Nederlandse wijkteams). Hoewel vrij theoretisch, werd deze intro desalniettemin met veel belangstelling gevolgd en werd er meermaals instemmend geknikt.  

Omdat geïntegreerd werken een parapluterm is die door ieder van ons anders kan worden ingevuld, mochten de deelnemers via de Menti-meter duidelijk maken wat zij verstaan onder geïntegreerd werken (de Menti-meter is een manier om via je smartphone feedback te geven die in real time zichtbaar wordt op het scherm waarop de presentatie wordt getoond). Deze aanpak kon uiteraard op veel bijval rekenen bij de groep.   

Vervolgens zijn de deelnemers aan deze deelsessie, heel enthousiast overigens, in groepjes van 5 aan het werk gegaan om per groep tot 1 vraag rond geïntegreerd werken te komen die tijdens het salongesprek aan de onderzoekers kon worden voorgelegd. 

De vragen die tijdens het salongesprek zelf aan bod kwamen waren: 

  • Hoe blijf je het partnerschap bij partners actief houden?  

  • Wat zijn de beste manieren van  verbinden om voorbij de eventuele frustraties te kunnen gaan? 

  • Hoe de drempels tussen de verschillende partners wegwerken?  

  • Hoe kan je het engagement kunnen laten doorstromen naar de basis, naar het team? 

 

De aanbeveling die het meest is blijven hangen na afronden van het salongesprek was: begin klein, met kleine concrete projecten zodat de partners van het netwerk elkaar kunnen leren kennen (dat kan al met zo iets eenvoudigs als: iedere partner noteert een tijdje wie er bij hen zoal binnen komt). 

Contact

VBJK
Raas van Gaverestraat 67A, 9000 Gent
09 232 47 35
www.vbjk.be

Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent 
09 264 62 91

Thematafel