Geïntegreerd Breed Onthaal voor dummies

Auteur :

Departement WVG

Jaar van publicatie :

2019

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Korte beschrijving:

De "Uitbouw geïntegreerd breed onthaal" is een van de projecten voor hervorming van de eerste lijn. Wellicht hebt u er al van gehoord, en misschien weet u al dat het in de basis gaat om een samenwerkingsverband met 3 kernactoren: het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW), het erkende centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de erkende diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). Maar wat doet zo'n "breed onthaal"? 10 wist-je-datjes op een rijtje:
 

  1. Het lokaal bestuur realiseert een sociaal huis als herkenbaar lokaal aanspreekpunt.
  2. Vanuit dat sociaal huis bouwt het lokaal bestuur het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal uit dat prioritair gericht is op het verhogen van de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening en de aanpak van onderbescherming.
  3. Het GBO is zelf geen fysiek loket. Het GBO deelt de expertise van het OCMW, CAW en DMW maximaal met elk loket of zorgverlener waar de burger zich aanmeldt met een hulpvraag die verdere verduidelijking nodig heeft. En de burger die niet weer waar hij met zijn hulpvraag naartoe moet, kan terecht bij deze kernactoren
  4. Met die expertise kan de hulpvraag verhelderd en vervolledigd worden. Wat houdt de vraag in, ook wat niet uitgesproken wordt? Welke hulp en advies is nodig als antwoord op deze vraag? Wie moet betrokken worden? Naar welke gespecialiseerde diensten moet worden doorverwezen? Dat kan er onder meer voor zorgen dat mensen niet onnodig doorverwezen worden en niet op meerdere plaatsen hun verhaal opnieuw moeten doen.
  5. Het GBO legt de klemtoon op de meest kwetsbaren en onderneemt gerichte acties (pro-actief en outreachend) naar kwetsbare doelgroepen om ervoor te zorgden dat zij hun rechten niet mislopen.
  6. Het lokaal bestuur vertrekt vanuit een omgevingsanalyse om lokale kwetsbare doelgroepen te detecteren en om hen via het GBO te benaderen om rechten te detecteren en te realiseren.
  7. Het GBO werkt daarvoor samen met instituten samenlevingsopbouw, armoedeverenigingen, huisartsen, thuiszorgdiensten, huizen van het kind, buurtwerk … Zij zorgen er o.a. voor dat de burger met zijn hulpvraag in contact komt met de kernactoren van het GBO.
  8. Het samenwerkingsverband maakt duidelijke en transparante afspraken over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden, waaronder de wijze waarop het lokaal bestuur de regie voert.
  9. De eerstelijnszone is de geografische afbakening waarin meerdere lokale besturen samen met de andere partners de randvoorwaarden creëren en afspreken om tot een goede ontwikkeling van het GBO te komen.
  10. De vraagverheldering door het GBO moet een goede voorbereiding zijn voor het zorg- en ondersteuningsproces en een voortraject om waar nodig zorgcoördinatie in te zetten.

 

Waar te verkrijgen?