FamilySupport. Mapping van de steun aan families die worden geconfronteerd met geweldadige radicalisering

Auteur :

Boussetta, Dethier en Lecoyer

Jaar van publicatie :

2018

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Korte beschrijving:

Families die geconfronteerd worden met gewelddadige radicalisering weten vaak niet hoe met deze problematiek om te gaan, waardoor ze ontredderd achterblijven. Zo weten ze soms niet bij wie ze terecht kunnen voor hulp en tot welke diensten ze zich kunnen wenden voor ondersteuning en begeleiding. Nochtans spelen families een belangrijke rol in de strijd tegen de indoctrinatie en rekrutering door gewelddadige extremistische groeperingen. De naasten zijn vaak de eersten die onrustwekkende tekens van radicalisering opmerken. Zij kunnen een luisterend oor bieden en een ondersteunende figuur zijn voor jongeren die met twijfels zitten of gedesillusioneerd zijn. Naast preventie en begeleiding staan families en terreinactoren ook voor de uitdaging om teruggekeerde buitenlandse strijders en hun kinderen op te volgen en te re-integreren in onze samenleving.

Het vertrek van een groot aantal jongeren naar gevechtszones heeft niet alleen families voor een onbekend nieuw fenomeen geplaatst. Ook actoren uit het verenigingsleven en de veiligheidsketen hebben zich vertrouwd moeten maken met de ernst van de opkomst van gewelddadige radicalisering. Hoewel er reeds acties zijn ondernomen voor de versterking van de capaciteit en expertise van de betrokken actoren, blijft de nood aan coördinatie en deling van expertise groot.

Het is vanuit deze vaststellingen dat het project «Family support» is geïnitieerd door de Algemene Directie Veiligheid en Preventie (FOD Binnenlandse zaken) in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting en met ondersteuning van de Europese Commissie.

De partners van dit project wensen de volgende doelstellingen te bereiken: bijdragen in versterking van bestaande kennis en ontwikkeling van expertise, het bevorderen van de uitwisseling van informatie, het delen van veelbelovende praktijken en de implementatie hiervan op het lokale en nationale niveau.

 

 

 

Waar te verkrijgen?

Downloadbaar via de website van