Buddy's bij de wieg

Doelgroep:

De Buddy’s bij de Wieg worden ingezet bij maatschappelijk kwetsbare gezinnen waar een kind wordt verwacht.

Visie/Achtergrond:

Zwangere vrouwen die leven in armoede hebben minder toegang tot de georganiseerde zorg. Ze kennen de zorg niet, vinden de stap naar zorg en welzijn te groot en vooral de communicatie met professionele zorgverleners verloopt moeizaam. Kwetsbare zwangeren volgen ook een minder adequaat zorgtraject, ze gaan te weinig of in een latere fase op consultatie.

Willen we kinderarmoede aanpakken dan is een aangepaste prenatale zorg noodzakelijk, maar ook een opportuniteit. Zwangere vrouwen die leven in armoede geven aan nood te hebben aan een vertrouwenspersoon, een individuele coach.

Doelstellingen:

De opleidingen Bachelor in de Vroedkunde en Bachelor in het Sociaal werk van de Arteveldehogeschool Gent hebben een multidisciplinair model opgezet om kansarme gezinnen te coachen gedurende de zwangerschap, de geboorte en het jonge ouderschap.

In dit project worden sinds enkele jaren gezinnen door een individuele student ondersteund in het dagelijks leven en toegeleid naar de medische en sociale zorg. Studenten van hun kant ontwikkelen de nodige competenties om als professional in staat te zijn aangepaste zorg aan deze gezinnen te bieden.

Werking:

Studenten Bachelor in de Vroedkunde en Bachelor in het Sociaal Werk nemen de taak op van ‘buddy’. In een één-op-één traject begeleiden ze een familie gedurende een jaar tot achttien maand. Hun taak bestaat uit basisondersteuning, toeleiding naar de zorg, stimulering van de eigen capaciteiten van de zwangere en haar gezin, en het bevorderen van hun netwerk.

Vóór de aanvang van het buddywerk moeten alle studenten een vierdaagse training ondergaan rond armoede en perinatale zorg.

Verschillende organisaties uit de gezondheidszorg verwijzen gezinnen door voor een buddy. De vroedvrouw uit het team ontmoet eerst de familie, zodat een goede match met de student verzekerd kan worden.

Dan kan de buddywerking starten. Het contact met het gezin is wekelijks tot tweewekelijks, en kan op een bepaald moment geïntensifieerd worden, bijvoorbeeld rond de geboorte. Praktische en administratieve ondersteunen, aangepaste informatie geven, doorverwijzen en een adequaat zwangerschapstraject bewerkstellingen zijn acties die centraal zijn binnen de buddywerking. Gezinnen en buddy’s gaan samen op pad. De buddy stimuleert een actieve houding bij het gezin.

Vanwege de complexiteit van de problematiek en de noodzakelijke contextuele aanpak van deze ‘nuldelijns’- zorg vullen de beide disciplines (Vroedkunde en Sociaal Werk) elkaar sterk aan. In de toekomst zullen studenten steeds meer als duo de gezinnen begeleiden.

De studenten worden op hun beurt ondersteund door een professioneel team: een vroedvrouw, een sociaal werker en een arts.

De studenten en het team communiceren via een digitaal leerplatform. Tegelijkertijd gaat er om de twee weken een intervisiemoment door, waar de studenten onder begeleiding reflecteren en ventileren over hun ervaringen in de families, en waar zij de nodige informatie uitwisselen om hun taak als buddy zo goed mogelijk te vervullen.

Toekomstperspectieven:

In de komende jaren willen we dit project vaste vormgeven en onze expertise uitbreiden en delen met andere scholen en organisaties. We willen het model verfijnen en de mogelijkheid creëren voor een groter aantal buddy’s in meerdere settings. Dit opent ook de deur naar meer uitgebreide longitudinale research. Een eerste stap hierbij is de samenwerking met lokale besturen en organisaties buiten de gezondheidszorg, voor doorverwijzing en facilitatie van de buddywerking binnen de bestaande structuren. Op nationaal en internationaal vlak zijn er reeds diverse samenwerkingsplannen gerealiseerd om de Gentse buddywerking na te volgen. (Hasselt, Antwerpen en Rotterdam)

Contactgegevens

Arteveldehogeschool Gent

An De Cracker - an.decraecker@arteveldehs.be