B(r)abbelbar in Huis van het Kind LWW

B(r)abbelbar is een ontmoetingsplek voor anderstalige zwangeren en mama's met jonge kinderen 

Doelen

Ontmoetingskansen bieden en toeleiding naar bestaand aanbod

Doelgroep

Zwangeren en mama's met migratieachtergrond 

Werkwijze

Er is 1x in de maand een bijeenkomst.
De mama's worden vooral toegeleid door Kind en Gezin.
Praktische ondersteuning door Huis van het Kind.

De inhoud varieert. Soms wordt er uitgewisseld rond een thema zoals gezonde voeding, beweging, voorlezen. Soms ook een uitstap.

Partners

Huis van het Kind en Kind en Gezin.

Ook samenwerking met de bibliotheek, kinderopvang...

Sterktes 

Toeleiding. De eerste toeleiding gebeurt vaak op huisbezoek.  Nadien wordt gewerkt met whatssapp groep. Waar nodig worden leden ook persoonlijk opgebeld.

Uitdagingen

Inhoudelijk uitwerken van de thema's die jaarlijks aan bod komen

Toeleiding door andere partners en bekendmaking

Communicatie is niet eenvoudig zonder tolk. Er zijn veel verschillende talen en zeer beperkte kennis van het Nederlands

Exploreren mogelijkheden samenwerkingen met andere partners bijv. leerpunt

Contact

Huis van het Kind Laarne Wetteren Wichelen

Yenthe De Schryver
info@huisvanhetkindlww.be

09 365 73 65