Automatische rechtentoekenning

De automatisering van het toekennen van rechten, kan op verschillende manieren worden ingevuld:

  • de automatische opening van het recht, waarbij de overheid onderzoekt of de burger al dan niet in aanmerking komt en het recht toekent als er aan de voorwaarden is voldaan. 

  • de identificatie als mogelijk rechthebbende: Een persoon wordt door de overheid(sdienst) geïdentificeerd als mogelijk rechthebbende. Vervolgens wordt de persoon in kwestie hiervan op de hoogte gebracht waarbij wordt gevraagd om bepaalde informatie over te maken om het dossier te kunnen onderzoeken. 

  • de automatische actualisering: zodra een persoon gekend is door de bevoegde overheidsdienst automatisch wordt onderzocht of er zich wijzigingen in de situatie voordoen die aanleiding kunnen geven tot wijzigingen in de toegekende rechten. 

  • de administratieve vereenvoudiging: om aanvraagprocedures eenvoudiger te laten verlopen en te vermijden dat burgers informatie die reeds voorhanden is bij de overheid telkens opnieuw moeten aanleveren. 

Het groeipakket als voorbeeld

Het groeipakket werkt volgende het principe van automatische rechtentoekenning en hanteert een combinatie van deze vormen opdat er geen gezinnen uit de boot vallen.: 

  • Wie zelf geen aanvraag doet, zal door automatische rechtentoekenning toch een Groeipakket ontvangen. 

  • Wie recht heeft op een sociale toeslag, schooltoeslag, kinderopvangtoeslag of kleutertoeslag, krijgt ook die zoveel mogelijk automatisch. 

Om deze ‘automatische rechtentoekenning’ van de schooltoeslag mogelijk te maken, worden de gegevens van alle kinderen in het Nederlandstalige kleuter-, lager en secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel, automatisch onderzocht op een recht op de schooltoeslag. Die screening gebeurt door het slim combineren van 1,9 miljoen aanslagbiljetten, 1,2 miljoen eigendomsinformaties en 1,2 miljoen schoolinschrijvingen. De aanlevering van al deze informatie gebeurt door de agentschappen Informatie Vlaanderen, Opgroeien en Uitbetaling Groeipakket.  
En dat maakt dat tussen september en eind november al 366.892 kinderen werden geïdentificeerd en automatisch de schooltoeslag kregen uitbetaald. Dat zijn 40.000 extra kinderen, die in vergelijking met vorig schooljaar bijkomend een schooltoeslag krijgen dankzij de automatische rechtentoekenning. 

Het systeem is gebaseerd op het ‘ask only once’ principe: informatie die de overheid al heeft, vragen we niet opnieuw . Eén gecentraliseerde Groeipakket Applicatie, aangestuurd door de het Vlaams Agentschap Uitbetaling Groeipakket staat ter beschikking van de vijf Vlaamse uitbetalers. Dit vergroot een uniforme en meer transparante gegevensverwerking en maakt onderlinge afstemming en uitwisseling mogelijk.