Analyse van de behoeften aan en het gebruik van opvoedingsondersteuning door ouders van een kind met een specifieke zorgbehoefte - Filmpje

Auteur :

B. Maes

Jaar van publicatie :

2016

Thema :

Ondersteuning

Type :

Video en Multimedia


Korte beschrijving:

We maakten in dit onderzoek vooreerst een analyse van de ondersteuningsbehoeften die ouders van een kind met een handicap op vlak van de opvoeding ervaren, van hun gebruik van formele en informele vormen van opvoedingsondersteuning en van de mate waarin zij daar tevreden over zijn. Dit gebeurde door middel van semigestructureerde interviews met 22 toevallig geselecteerde ouders van een kind met een specifieke zorgbehoefte of handicap in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant. De kinderen hadden voornamelijk een verstandelijke beperking of een algemene ontwikkelingsachterstand, leerproblemen of een autismespectrumstoornis (ASS). Ze waren tussen vijf en 12 jaar, en volgden geïntegreerd of buitengewoon onderwijs in type 1, 2, 3 of 8.

Ten tweede maakten we een overzicht van het bestaande aanbod aan opvoedingsondersteuning voor ouders van een kind met een handicap, op basis van een aantal voor hen relevante parameters. We gingen in de interviews ook na welke van deze ondersteuningsvormen bij de betreffende ouders gekend zijn.

Ten slotte exploreerden we samen met diverse actoren in het veld van opvoedingsondersteuning wat de sterktes en de knelpunten zijn in het huidige aanbod, of en hoe vraag en aanbod beter op elkaar kunnen afgestemd worden voor ouders van een kind met een handicap, en welke rol zowel reguliere actoren op het vlak van opvoedingsondersteuning als specifieke begeleidingsdiensten daarin kunnen spelen. Deze verkenning gebeurde aan de hand van twee bijeenkomsten van twee focusgroepen (één in Limburg en één in Vlaams-Brabant), die samengesteld waren uit professionele begeleiders en beleidsverantwoordelijken vanuit de reguliere en vanuit de handicapspecifieke sector.

Ondanks het grote aanbod van opvoedingsondersteuning in Vlaanderen, wijst het onderzoek uit dat er nog onvoldoende aan de noden van ouders van een kind met een handicap tegemoet gekomen wordt. We formuleren op basis van de vaststellingen in het onderzoek aanbevelingen om tot een betere afstemming van vraag en aanbod te komen op het vlak van opvoedingsondersteuning voor gezinnen met een kind met een handicap. Deze aanbevelingen hebben te maken met de inhoud, de vorm en de organisatie van zowel het reguliere als het specifieke aanbod.

Bekijk hier het filmpje.