'Als Huis van het Kind zet je in op ontmoeting en sociale cohesie'

Wat betekent dat precies?

door Melissa Dierckx

 

Het decreet preventieve gezinsondersteuning (2013) noemt ontmoeting en sociale cohesie voor het eerst als centrale doelstelling van de preventieve gezinsondersteuning. Die doelstelling kan onder meer bereikt worden via de spel- en ontmoetingsfunctie van de Huizen van het Kind. In de Huizen van het Kind komen ouders samen vanuit de gemeenschappelijke ervaring dat ze een kind hebben: de zorg voor kinderen verbindt mensen.  

Dat het decreet en de hierop volgende uitvoeringsbesluiten inzetten op ontmoeting en sociale cohesie is ongetwijfeld een meerwaarde. De vertaling naar de praktijk vraagt echter aandacht voor verschillende valkuilen. Door het regelluwe kader dat het decreet schetst en de autonomie op het lokale terrein ontstaan vaak verschillende, versnipperde initiatieven. Bovendien zet een Huis van het Kind in op ontmoeting en sociale cohesie, maar wat betekent dat precies?  

Literatuur over sociale cohesie is het erover eens: er bestaat niet zoiets als één definitie die de veelheid van waarden en culturen in de huidige samenleving omvat. Daarnaast wordt sociale cohesie vaak in één adem genoemd met sociale steun en ontmoeting. Maar ook ontmoeting is als concept rijk aan ambigue invullingen. Het kan gaan om een verbreding van het opvoedingsmilieu, om een verbetering van de interactie tussen ouder en kind, om sociale steun of een bijdrage aan sociale cohesie. Het ontbreken van een eenduidige invulling kan leiden tot verdere versnippering.  

Een andere valkuil is de ‘mythe van de homogeniteit’: sociale cohesie gaat niet over de verbinding van mensen vanuit wat ze gemeenschappelijk hebben (bonding), het gaat over de verbinding van mensen over verschillende culturen, sociaal-economische milieus, geslacht en andere vormen van diversiteit heen (bridging). Deze ‘mythe van homogeniteit’ versterkt het doelgroepdenken en zet universeel werken onder druk. Het is echter net het universele karakter van de Huizen van het Kind dat maakt dat alle ouders welkom zijn en dat inzetten op sociale cohesie mogelijk maakt.