Tool - Zicht op lokale noden en behoeften

Huizen van het Kind zijn samenwerkingsverbanden die lokaal vorm krijgen vanuit de lokale overheden, vrije beroepen, middenveldorganisaties, vrijwilligers en burgers. De acties die ze ondernemen hebben als doel alle aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen en jongeren zo goed mogelijk en zo dicht mogelijk bij hun leefwereld te ondersteunen, door diverse levens- en beleidsdomeinen met elkaar te verbinden.
De doelstelling om samen zo goed mogelijk gezinnen te ondersteunen, betekent dat een Huis van het Kind zich moet afstemmen op de noden en behoeften van gezinnen, en op wat gezinnen als ondersteunend ervaren.
Door (toekomstige) ouders, kinderen en jongeren, buurtbewoners, werkveld- en beleidsactoren enz. te bevragen en te betrekken in je werking, krijg je zicht op de lokale behoeften. 

Deze module ondersteunt samenwerkingsverbanden zoals Huizen van het Kind om lokale behoeften in kaart te brengen en om de bevindingen terug te koppelen naar ouders, burgers, beleidsmedewerkers enz.

Lokale behoeftenbevragingen

We geven hier een overzicht van behoeftenbevragingen die lokale besturen en Huizen van het Kind uitvoerden:

Publicatie Zicht op lokale noden en behoeften

Je kan de pdf-versie van de tool 'Zicht op lokale noden en behoeften' lezen in de publicatie, of een gedrukte versie aanvragen, uitgegeven door Odisee.

De inhoud werd opgemaakt door

Karla Van Leeuwen

KULeuven

Kristien Nys

Odisee