Workshops 10de EXPOO Congres

Logo Antwerpen en Logo Gezond+

Preventieve gezondheidsboodschappen bereiken veelal mensen die al bewust met gezondheid bezig zijn. De Vlaamse Logo's willen daar iets aan doen door hun communicatie aan te passen aan het publiek dat ze nu moeilijker bereiken. Een workshop voor iedereen die communiceert rond gezondheid en daarbij kwetsbare gezinnen niet uit het oog wil verliezen!

Boempetat! Ruilwinkel

Boempetat! is een hippe ruilwinkel in Boom. Een winkel zonder geld maar met een eigen munteenheid. Boempetat! is ook een informatiepunt en het fysieke Huis van het Kind Boom. Daarnaast is er een uitgebreid aanbod van activiteiten, infosessies en workshops. Daardoor worden gezinnen er steeds meer 'kind aan huis'. 

Wijkgezondheidscentrum Leuven: Mondzorg

Een project met twee poten: het bevorderen van de toegankelijkheid tot mondzorg en verhoogde zelfredzaamheid; en aandacht voor voeding in gezinnen met minderjarige kinderen. Dit door in te zetten om een samenwerking tussen tandartsen, huisartsen, maatschappelijk werkers, buurtwerkers, coaches en de patiënt. Een workshop over het overwinnen van drempels door te vertrekken vanuit een positieve zorgrelatie.

Elk gezin telt tak2

Buurtcentrum Hoogland en kinderwerking Ketteland

Hoe de ontmoetingsmomenten en activiteiten voor kinderen en volwassen organiseren, ook leefbaarheid verhogen in een buurt? Met aandacht voor verbondenheid van verschillende initiatieven in de buurt, eveneens een aanspreekpunt en eerstelijnshulpverlening?  Een mooi voorbeeld door middel van coaching in spel, opvoeding en huiswerk  een opstart van een buurt- en kinderwerking in een buitenbuurt met hoge nood aan eerstelijnshulp. 

Huis van het Kind Eeklo

Het Huis van het Kind Eeklo is een huis voor alle kinderen en alle gezinnen in Eeklo. Het netwerk zorgt voor afstemming van het aanbod aan opvoedingsondersteuning, preventieve gezondheidszorg en ontmoeting gericht op gezinnen, kinderen en jongeren binnen de bestaande voorzieningen, organisaties en diensten. Daarnaast worden door het Huis van het Kind Eeklo ook nieuwe initiatieven opgezet die tegemoet komen noden van de ruime doelgroep. 

Een workshop voor iedereen die kennis wil opdoen en de manier van aanpakken wil leren die in eigen lokale context een aanbod wil opbouwen voor elk gezin, elk kind en elke jongere.

AAP: vrijetijdsparticipatie in Heusden-Zolder

De gemeente wil het vrijetijdsaanbod op een laagdrempelige manier bekendmaken bij iedereen, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen. Naast een website met een luik voor gezinnen en een luik voor verenigingen, zijn er ook tal van acties die de website ondersteunen. 

Een mooi voorbeeld van werken over de domeinen heen, met acties en een website die over afdelingen en teams heen gaan. 

Kookboek voor allen

Het project 'recepten om te werken rond armoede' is een realisatie van het netwerk Jeugdwerk Voor Alleen. Dit receptenboek werd samengesteld vanuit de expertise van verschillende partners binnen het netwerk. Deze bundeling met praktische adviezen en tips biedt voor andere jeugdwerkinitiatieven een handig startpunt om aan de slag te gaan rond armoede.

Straathoekwerk Gent

Straathoekwerk is aanwezig in de verschillende Gentse wijken. Op straat, pleintjes, café’s, via huisbezoeken,… leren straathoekwerkers kwetsbare mensen echt kennen en samen gaan ze op zoek naar mogelijkheden om het leven draaglijker te maken. Ze bieden een luisterend oor, geven informatie en advies, ondersteunen, motiveren en stimuleren en verwijzen door indien nodig. Een mooi voorbeeld van bruggen bouwen overheen de verschillende levensdomeinen.

INCh-project (Integrated Networks to combat Child poverty)

Dit federale onderzoeksproject heeft tot doel een groter inzicht te verwerven in de ontwikkeling van lokale netwerken kinderarmoedebestrijding, die vaak verweven zijn met de Huizen van het Kind. Een mooi voorbeeld van reflecteren over de dynamieken die binnen netwerken ontstaan, alsook over de concrete strategieën en perspectieven van de partners in het netwerk.

In dit workshop worden de theoretische inzichten in kaart gebracht en door de linken te leggen met het lokaal beleid en de ervaringen van gezinnen worden verbanden gelegd in een breder kader. Aan de hand van in discussie te treden om jullie ervaringen, ideeën en inzichten te ontdekken, kan het dit onderzoek een stap dichterbij de concrete beleidsaanbevelingen brengen die bruikbaar zijn voor de praktijk.

Warme overgang-kleuterparticipatie

Een workshop voor iedereen over informeren en sensibiliseren van alle partners/ relevante actoren in het netwerk over het belang van een warme overgang (transitie). In de workshop worden de deelnemers uitgedaagd om te reflecteren over het vorm geven van een sterk en coherent (lokaal) kleuterparticipatiebeleid. Het inzoomen op de drie dimensies van kleuterparticipatie: inschrijving, aanwezigheid en warme overgang, vertrekkende vanuit concrete praktijkvoorbeelden op deze drie dimensies in de samenwerking tussen onderwijs en Kind en Gezin.

Elk gezin telt

Transbaso

Transbaso is gericht op het verbeteren van de overgang van basis naar secundair onderwijs, voor alle leerlingen met specifieke aandacht voor leerlingen en ouders die in ons huidig systeem uit de boot dreigen te vallen. 

Deze cruciale mijlpaal in de schoolloopbaan verdient een aanpak op maat van alle leerlingen en hun ouders. Transbaso maakt de vertaalslag van onderzoek naar inzichten en handvatten voor de praktijk.

Lokaal loket kinderopvang Brussel

Een lokaal loket kinderopvang is een belangrijk instrument om kinderopvang toegankelijker te maken door ouders te ondersteunen in de zoektocht naar kinderopvang en te zorgen voor een samenwerking tussen kinderopvang en organisaties die gezinnen ondersteunen. Extra aandacht en ondersteuning gaat naar kwetsbare gezinnen. Ontdek de kracht van samenwerking via verschillende kanalen en netwerken tot een succesverhaal in dit workshop.

Oudergericht pedagogisch adviseren (Opad)

Opad is een oplossingsgerichte methodiek waarin de hulpverlener oudergericht luistert: het gaat om de ouder en niet om het kind. De trainingsmodule combineert vorming met een aantrekkelijke online leeromgeving en oefengesprekken met ouders. De drie bouwstenen (competentie-, samenwerkings- en oudergericht) maken de methodiek inzetbaar bij alle ouders. Tegelijkertijd vormen deze bouwstenen ook het proportioneel karakter omdat de methodiek aanpasbaar is naargelang de context en de ernst van de opvoedingsvragen.

Praktijk in Beeld – Inspirerende film voor professionals

In ‘Praktijk in beeld’ worden inspirerende praktijken in beeld gebracht. Hiermee willen ze alle professionals en vrijwilligers die werken met kinderen en hun ouders, ondersteunen. Het beeldmateriaal kan gebruikt worden voor intervisies, leermomenten,… Centraal staan de thema’s: ‘recht doen aan verschil’ of omgaan met diversiteit, participatie, buurtgericht werken en samenwerken met partners.

Een workshop met beeld en woord voor wie inspiratie wil opdoen en aan de slag wil gaan in de eigen organisatie/netwerk met een kijkwijzer van een aantal werkvormen.