Partners en netwerken

Partners

Netwerken

Internationale samenwerking

Partners

Voor het verwezenlijken van haar opdrachten werkt EXPOO samen met:

Netwerken

EXPOO neemt deel aan volgende netwerken, stuurgroepen en overlegplatformen: 

 • Commissie jeugdinformatie
 • ​Klankbordgroep audit CLB
 • Overlegplatform ouders (Mediawijs.be)
 • Forum Jongeren, relaties & seksualiteit (Sensoa)
 • Financiële educatie
 • Kerngroep Week van de Geletterdheid
 • Stuurgroep Spelen en Ontmoeten, Kind en Samenleving
 • Huizen van het Kind & Early Arts (welzijn & cultuur)
 • Coördinatiecel internationaal (Kind & Gezin)
 • Sectoroverleg erkende voorzieningen preventieve gezinsondersteuning
 • Stuurgroep Ouders van een suïcidaal kind (Odisee)
 • Klankbordgroep PWO Relatie ouders-jeugdwerk (Odisee)
 •  

Internationale samenwerking

Opvoeding, opvoedingsondersteuning en gezinsbeleid staat in veel Europese landen in het brandpunt van de belangstelling. Documenten over het gezinsbeleid en opvoedingsondersteuning in andere landen, vind je in het documentatiecentrum

Ter ondersteuning van de kernopdrachten, kent de werking van EXPOO ook internationale accenten.

Eurochild

EXPOO/Kind en Gezin is lid van Eurochild, een netwerk van organisaties en overheden die het welzijn en de rechten van kinderen en jongeren promoot binnen de Europese context. Specifiek neemt EXPOO deel aan de 'Eurochild Family and Parenting Support Thematic Working Group'.

Op de website van Eurochild kan je een overzicht vinden van alle belangrijke documenten met betrekking tot opvoedingsondersteuning op het niveau van de Europese Unie.

Uitwisseling met het NJI

EXPOO onderhoudt nauwe contacten met het Nederlands Jeugdinstituut (NJI), een belangrijke actor in de Nederlandse ontwikkeling en ondersteuning van het werkveld opvoedingsondersteuning.  Op geregelde tijdstippen wordt informatie uitgewisseld tussen het NJI en EXPOO over actuele ontwikkelingen in het werkveld. Ook een concrete samenwerking in functie van specifieke projecten wordt in de toekomst als een mogelijkheid gezien.

ICCFR

EXPOO houdt tevens contact met het ICCFR, een internationaal forum waar personen en organisaties vanuit diverse disciplines en sectoren dialogeren over gezinsgerichte thema's.