Onderwijs

De onderwijssetting is één van de grootste vindplaatsen voor kinderen/jongeren en ouders.  De Huizen van het Kind kunnen een rol spelen in het verbinden van onderwijs en andere levensdomeinen.

Vlog Schoolstart Mechelen
Schoolstart vlog
De roze vlog - Huis van het Kind Sint-Niklaas
sociale vaardigheden
Filmpje: Schoolkostenfonds - HvhK Geraardsbergen
video
Onderzoek: Welzijn en school

HoGent start een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek met als doel een analyse te maken en aanbevelingen te formuleren over de samenwerking tussen school- en welzijnsactoren met het oog op een kwaliteitsvolle ondersteuning van kwetsbare gezinnen met kinderen in het basisonderwijs.

Bachelorproef: Kansarmoedetraject in Lokerse basisscholen. Ondersteuningsrol van het Huis van het Kind

Nagaan hoe het Huis van het Kind Lokeren door het traject ‘Kansen voor Kinderen’ stappen zet in haar ondersteuningsrol voor onderwijsactoren vormt de centrale probleemstelling in deze bachelorproef. Ze vertrekken vanuit de focus op (kinder)armoede en betrekken daarbij ook het gezinsperspectief. De praktijk van het piloottraject wordt opgevolgd en verbonden met concepten uit de literatuur. Zo komen ze tot enkele verandervoorstellen voor het HvhK Lokeren om haar traject te optimaliseren en verder te zetten.
Een inspirerende casus.

Evoluties en opties Roadmap
Folder: Scholen en Huizen van het Kind bundelen de krachten

AGODI Academie en Kind en Gezin werkten samen een folder uit rond de samenwerking tussen onderwijs en Huizen van het Kind, meer bepaald in het kader van kleuterparticipatie.

Uitwisseling: Kleuterparticipatie ondersteunen vanuit je lokaal netwerk

Vanuit de vragen en de concrete praktijken van de deelnemers wordt er uitgewisseld: Samen een folder maken, als medeweker van Kind en Gezin ook gaan dag zeggen aan de schoolpoort, brugfiguren inschakelen om scholen te bezoeken, te ondersteunen in de aanmelding,…
Uit deze uitwisseling weerhielden we enkele aanbevelingen voor de (toekomstige) lokale samenwerking.
Meer info vind je ook op www.kleuterparticipatie.be

Artikel: Raakvlakken tussen onderwijs en welzijn in de Huizen van het KInd

Onderwijs- en welzijnsactoren spelen een gezamenlijke rol in het grootbrengen van kinderen en jongeren.  Gedachten en praktijkvoorbeelden om verder in te zetten op de kruisbestuivng tussen onderwijs en welzijn.

Rapport: Ouders uit kansarme gezinnen over zorg en onderwijs

Dit rapport laat gezinnen met jonge kinderen in armoede aan het woord. In opdracht van de Koning Boudewijnstichting voerde het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk van de Karel de Grote-Hogeschool een kwalitatief onderzoek uit naar de beleving en de verwachtingen van autochtone en allochtone kansarme ouders met betrekking tot voorzieningen, begeleidingsinitiatieven en scholen voor kinderen in hun eerste levensjaren. Op basis van diepte-interviews met 31 respondenten en 2 focusgroepen, werd een analyse gemaakt van de redenen voor niet-gebruik, de positieve en negatieve ervaringen met scholen en voorzieningen en hun voorstellen tot optimalisering van de werking voor kwetsbare doelgroepen.