Jaarplanning 2017 Recurrente werking

Informatie en kennis verzamelen en verspreiden

 • EXPOO zal verder informatie, kennis en expertise verzamelen over opvoeden en opvoedings- en gezinsondersteuning en verwerken tot een  actueel en kwaliteitsvol informatieaanbod voor al wie direct of indirect betrokken is bij de ondersteuning van gezinnen.
 • Rond een aantal thema’s maakten we afgelopen jaren werk van een diepgaander informatieaanbod met standpunten, vormingsaanbod, praktijken, materialen.  We actualiseren en volgen deze thema’s verder op. 
 • Om up-to-date te blijven over alles wat te maken heeft met de leefomgeving van kinderen en jongeren, zal EXPOO samenwerkingen aangaan met partners om dit kennisaanbod mee vorm te geven.  
 • De informatie en kennis wordt hoofdzakelijk verspreid via de website expoo.be.  Het monitoren van het gebruik van de website en het up-to-date houden, het inzetten van sociale media, opmaak van nieuwsbrieven, gebeurt tevens door het EXPOO team.
 • Daarnaast zal verder werk gemaakt worden van vernieuwende vormen van kennisdeling zodat de verzamelde informatie nog beter ontsloten wordt voor de geïnteresseerden.

Opzetten van uitwisselingsplatformen en evenementen

 • EXPOO zal diverse uitwisselingsplatformen opzetten en evenementen organiseren zodat actoren  inspiratie kunnen opdoen om lokaal vorm te geven aan ondersteuning van gezinnen. De uitwisselingsmomenten zijn doorgaans gekoppeld aan een inhoudelijke themas of project of bedoeld voor specifieke doelgroep zoals de Huizen.
 • Daarnaast organiseert EXPOO  – samen met partners - een Vlaams congres in december.
 • Vanuit haar expertise werkt EXPOO ook mee aan evenementen in Kind en Gezin of op vraag van partners.
 • EXPOO neemt ook deel aan de sectoroverleggen en gaat in op ondersteuningsvragen van uit deze groepen. 

Kwaliteit en innovatie

In al haar projecten en acties heeft EXPOO als doel de kwaliteit van opvoedings- en gezinsondersteuning te versterken.  Daarnaast wil EXPOO ook een oefenplek zijn voor nieuw aanbod en toepassingen.

 • EXPOO actualiseert de bestaande praktijkbeschrijvingen en maakt ze beter toegankelijk.
 • Op basis van signalen uit het werkveld signaleert EXPOO noden aan wetenschappelijk onderzoek (bijv. onderzoek naar beleving van vaders, meerwaarde van de Huizen van het Kind, onderzoek over behoeften van ouders van jongeren…)
 • EXPOO participeert in onderzoeksstuurgroepen.
 • EXPOO onderzoekt de mogelijkheden om – in samenwerking met partners - praktijkgericht onderzoek op te zetten en/of organisaties tools ter beschikking te stellen bijv. om hun werking te evalueren
 • EXPOO participeert in het Project van Koning Boudewijnstichting over monitoring en evaluatie 

Vorming en training

We continueren ons vormingsaanbod en brengen vernieuwingen binnen:

 • In samenwerking met partners biedt EXPOO bijscholingen en trainingen aan.  We voorzien dit in open aanbod (in Brussel).
 • Organisaties en netwerken kunnen ook beroep doen op EXPOO voor het uitwerken van een vormingsaanbod op maat van hun organisatie. 
 • We verzorgen op regelmatige basis webinars en zetten verdere stappen op vlak van online leren ( updaten, modules van Kind en Gezin of andere partners mee helpen verspreiden, ontwerp nieuwe module over ontwikkeling van jongeren)
 • Op de EXPOO-website brengen we ook ondersteunings- en vormingsmogelijkheden van partners samen. Organisaties kunnen hun aanbod bijv. bekend maken via de kalender.

Tools

EXPOO ontwikkelt allerhande materialen, draaiboeken en instrumenten voor professionals. We actualiseren het bestaande aanbod en ontwikkelen nieuwe zaken: 

 • Sprekerdatabank
 • Hulpmiddelen bij pedagogische adviesgesprekken
 • Opvoedinformatie op je website
 • Infotheek en themalijsten

Basisinformatie over opvoeden

 • In samenwerking met teams Kind en Gezin en externe partners zorgen we voor actuele en kwaliteitsvolle informatie over ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren. Deze informatie moet een wegwijzer zijn voor ouders en professionals. We hebben daarbij aandacht voor het aansluiten bij de behoeften van ouders en de toegankelijkheid van deze informatie voor een divers publiek. 
 • De huidige website Groeimee.be wordt op regelmatige basis verrijkt met nieuwe dossiers, opvoedtips, ….
 • Folders en beeldmateriaal wordt geactualiseerd. Er zal extra aandacht zijn voor materiaal voor gezinnen die het Nederlands niet als thuistaal hebben.

Signaalfunctie

EXPOO brengt thema's gerelateerd met opvoeden en de leefomgeving van kinderen en jongeren onder de maatschappelijke aandacht

 • we faciliteren en coördineren de jaarlijkse Week van de Opvoeding
 • nav maatschappelijke gebeurtenissen brengen we wetenschappelijk onderbouwde  informatie en standpunten in pers en media
 • we nemen ook een signaalfunctie op naar beleid en wetenschap.

 

soapbubbels
Voor meer info, contacteer info@expoo.be
Info en kennis

Logo Groeimee.be

 

voor meer info, contacteer annelies.bergmans@expoo.be

weblogo Week van de Opvoeding

voor meer info, contacteer annelies.bergmans@expoo.be