Het pedagogisch advies in de opvoedingswinkel als agogische interventie

Auteur :

Sintobin, E.

Jaar van publicatie :

2010

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Korte beschrijving:

Opvoeden gebeurt in een andere context dan pakweg vijftig jaar geleden. Via het decreet opvoedingsondersteuning en de oprichting van opvoedingswinkels wil het beleid een engagement aangaan om (onzekere) ouders/opvoeders te ondersteunen bij de complexe taak van het ouderschap. Het doel is om professionele ondersteuning te bieden vanuit een preventief oogpunt waarbij het pedagogisch advies een centrale plaats inneemt. Kritische auteurs raken een aantal spanningsvelden aan die met deze agogische interventie gepaard gaan. Dit onderzoek wil nagaan in welke mate deze spanningsvelden doordringen tot praktijk en beleid. Het bestaat uit een documentenanalyse van de veertien Vlaamse opvoedingswinkels en semi-gestructureerde interviews met pedagogisch deskundigen uit Genk en Sint-Niklaas. De resultaten zijn te vatten in een aantal kernconcepten die de vraag naar de legitimering van een opvoedingswinkel scherp stellen.

Enkele centrale thema’s die het debat willen openen zijn: deskundigen aanzien ouders als competente opvoeders die echter over onvoldoende opvoedingsvaardigheden beschikken, men streeft ernaar contextueel te werken maar hanteert een enge definitie van opvoedingsondersteuning, een opvoedingswinkel/opvoedingstelefoon profileert zich als een open aanbod voor alle ouders en alle vragen maar er zijn allerhande processen van voorstructurering en protocollering werkzaam, men werkt niet doelgroepgericht maar streeft ernaar maatschappelijk kwetsbare ouders te bereiken en de alomtegenwoordigheid van het preventieparadigma draagt bij tot een wantrouwen in ouders en een voorkeur voor lichte opvoedingsvragen. Voorliggend onderzoek wil niet komen tot eenduidige conclusies, maar praktijk en beleid een aantal aspecten tot reflectie aanreiken.

Reageer op dit artikel

2 + 14 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.