Cijfers in Vlaanderen

Hier vind je een selectie van interessante bronnen voor het verzamelen van cijfers en data die je bij de uitbouw van een Huis van het Kind of andere acties van nut kunnen zijn.

Nationaal Instituut voor de Statistiek
Het Nationaal Instituut voor de Statistiek verzamelt gegevens op Belgisch niveau. Onder de rubriek 'Bevolking' kan je heel wat terugvinden: van de structuur van de bevolking met een onderverdeling in leeftijdsgroepen tot informatie over geboorten, vruchtbaarheid, huwelijken en scheiding, maar ook bijvoorbeeld gegevens over het gebruik van voornamen.

Studiedienst Vlaamse Regering
Ook de studiedienst van de Vlaamse Regering stelt heel wat informatie ter beschikking die inzicht geeft in de leefsituatie van kinderen in Vlaanderen. Sommige bevolkingsgegevens kan je raadplegen tot op het niveau van je gemeente!
Op de site van de studiedienst kan je ook de lokale statistieken van elke gemeente raadplegen: cijfers over leeftijdsgroepen, geboorten, maar ook lokaal sociaal beleid. Ook de resultaten van Vrind 2017 vind je hier terug. Vrind staat voor Vlaamse Regionale Indicatoren. In VRIND 2017 vindt men informatie over de algemene omgeving waarin de Vlaamse overheid optreedt en over de mate waarin de maatschappelijke doelstellingen en effecten die de Vlaamse overheid zich stelt, gerealiseerd worden. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van circa 900 tabellen, grafieken en kaarten. Het boek kan je hier downloaden.

Op vraag van de minister van Armoedebestrijding werd door de Studiedienst van de Vlaamse Regering ter ondersteuning van het Vlaamse armoedebeleid de Vlaamse Armoedemonitor ontwikkeld. Bedoeling van voorliggende monitor is om op een bevattelijke en overzichtelijke manier de armoedesituatie en –evolutie in Vlaanderen in kaart te brengen en op te volgen.

Kruispuntbank Sociale Zekerheid
Je kan ook interessante gegevens raadplegen in datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming.

Kind en Gezin: Kind in Vlaanderen
Ook Kind en Gezin publiceert heel wat rapporten waarin relevante informatie te vinden is. Jaarlijks wordt een rapport gepubliceerd over de leefsituatie en het welzijn van jonge kinderen. Dit rapport, ‘Kind in Vlaanderen’, bevat gegevens over de kinderbevolking, gezinnen, tewerkstelling, welvaart en armoede, externe opvoedingsmilieu's, enz.

Steunpunt sociale planning
Het steunpunt bij de verschillende provincies verzamelt en verwerkt cijfers en statistieken ter ondersteuning van het sociaal beleid van provincies, lokale besturen en non-profitorganisaties.

Gegevensverzameling van opvoedingswinkels en de Opvoedingslijn.
​Sinds april 2009 verzamelen erkende en gesubsidieerde opvoedingswinkels op een uniforme manier cijfergegevens over hun werking. Kind en Gezin verwerkt deze gegevens. De rapporten vind je in het documentatiecentrum.  

Jeugdonderzoeksplatform

Het JeugdOnderzoeksPlatform (JOP) is een interuniversitaire samenwerking tussen UGent, VUB en KU Leuven en staat in voor het ontsluiten van bestaand en eigen jeugdonderzoek (JOP-monitor). Ben je op zoek naar bestaand jeugdonderzoek in Vlaanderen? Heb je vragen over de leefwereld van Vlaamse jongeren? Ben je een beleidsmaker, een onderzoeker, een jeugdwerker of iemand die in de leefwereld van jongeren geïnteresseerd is? Kom meer te weten op de website, waar je de databank jeugdonderzoek, de interactieve JOP-monitor en publicaties kan raadplegen.